Verslag  “Broederkring” donderdag 17 oktober 2019

Verslag  “Broederkring” donderdag 17 oktober 2019

 

Thema:          Leren de stem van God verstaan    (Kolossenzen 1:9-14)

Paulus bidt voor kennis van Gods wil, om in wijsheid en geestelijk inzicht tot eer van de Heere God te leven. Hoe doen we dat concreet en praktisch?

Gevraagd werd om persoonlijke ervaringen. De gesprekken kwamen weer op gang. Hier slechts enkele algemene punten:      

▪ Abraham hoorde Gods stem, maar had niet de Bijbel als Gods Woord en kende niet de Heere Jezus als vleesgeworden Woord (Joh.1:14) zoals wij. Het is belangrijk deze kennis te verwerven door de Bijbel te lezen en wijsheid te verkrijgen door het praktisch toe te passen in ons gedrag.

▪ men kan bezig zijn zich voor te bereiden voor een Bijbelse inleiding, bijvoorbeeld  op een bidstond, en de kennis onverwacht toepassen op een heel andere bijeenkomst, bijvoorbeeld van de familie of een reünie.

▪ men kan een levensbedreigende ziekte oplopen en als echtpaar bij het lezen van de Bijbel  gezamenlijk tot de overtuiging komen dat de Heere die weg wijst die men leest; bijvoorbeeld ziekenzalving of bevrijding uit occulte belasting (http://dewegwijzer.net/Occultisme.html).

▪ aansluitend op de wekelijkse (met toestemming van de leiding)  bidstond op het werk, kan een onverwachte ontmoeting met de directie gelegenheid bieden deze uit te nodigen voor een gesprek over relatie-bouwen/personeelsbeleid met het gebedsteam.

▪ bij de voetbalgroep ‘Footloose’ kunnen, tijdens de Bijbelse inleiding en gebed, ongelovigen en andersgelovigen ongedwongen een gelovige horen getuigen; dat kost wel innerlijke geestelijke strijd De vraag werd gesteld: hoe weet men of het eigen wens/idee is, of Gods wil?

▪ - beginnen met uitvoeren en gaandeweg constateren of  het bevestigd wordt; - het idee delen met anderen en zien of er mogelijkheid is er eensgezind samen om te bidden (Mat.18:19).

Aansluitend kwam de eigen gemeente kwam ter sprake; welke Geest straalt die uit?

Een belangrijke taak is leden, die geen geestelijke vrucht dragen terecht te wijzen, maar dat is niet eenvoudig en vereist pastorale gaven.

▪ wij zijn geneigd vanuit onszelf te kijken en beoordelen, maar met de vinger wijzen stoot af en helpt een mens in nood niet.

▪ de Heere Jezus geeft het voorbeeld: eerst luisteren en afdalen in de positie van de ander en wijzen op bevrijding. (Samaritaanse vrouw Joh.4; overspelige vrouw Joh.8; Zacheus Luc.19)

▪ de gemeentelijke samenkomst op zondag is een “dienst”. Welke dienst verrichten we ieder persoonlijk in de eredienst aan God?

Bijvoorbeeld het gebed stuurt de gedachten/woorden van de spreker.

▪ het gaat om wedergeboorte en vervolgens een geestelijk groeiproces (Mat.13:23).

▪ het uiteindelijke Doel van de gemeente, het Lichaam van Christus  is Jezus Christus tonen aan de wereld en Zijn liefde tonen (Joh.13:34,35).

▪.door in het Woord van de Heere Jezus te blijven wordt men vrij (Joh.8:31,32,36) en is men geen slaaf meer van eigen lichaam (1Kor.6:19,20).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verslag  “Broederkring” donderdag 19 september 2019                           

Thema:                      Eén lichaam en één Geest  

Gelezen werd Efeze 4:1-16. Hetzelfde gedeelte als bij de laatste bijeenkomst in mei. Het thema was toen “Wandelen in eenheid”.  Waarom ervaren niet alle leden dat?  Zoveel mensen zoveel verschillende gedachten. Hoe gaan we daarmee om? Paulus roept op te wandelen naar Gods wil en niet eigen weg te gaan. Dat vereist een keuze tegen de wil van de duivel en levert geestelijke strijd. De voorzitter stelde de vraag: Is er iets verandert in ons leven? Er kwamen verschillende persoonlijke getuigenissen. Enkele punten uit wat er besproken werd:        

▪ een bewuste keuze kan leiden tot een breuk in de familie, de interesses zijn veranderd; dat hoeft een goede verstandhouding niet in de weg te staan.

▪ de Heere Jezus staat aan de deur en klopt, wij moeten de deur openen.(Openb.3:20).

De vraag werd gesteld: Als we ons hebben laten dopen zijn we dan voor altijd behouden? Op deze vraag kwamen verschillende meningen naar voren. Evenals bij de vraag of alle Joden tot geloof komen. Het komt op een persoonlijke keuze aan: hebben we een relatie met God de Vader en Jezus Christus zijn Zoon. Enkele Bijbelteksten die genoemd werden:

▪ profeteren, wonderen verrichten, boze geesten uitdrijven redt ons niet. Mat.7:22

  niemand zal ze uit de hand van de Heere Jezus of God de Vader rukken. Joh.10:28,29

  weer terugkeren naar de wereld is erger dan onbekeerd zijn 2Petr.2:20

  het gaat om wedergeboorte Joh.3:3 en innerlijke verandering Rom.12:2 

▪ de werkelijkheid van God (is Geest Joh.4:24) hangt niet van ons af; als Gods Geest in ons woont wordt het zichtbaar.

Veel leden komen niet meer in de gemeentelijke samenkomsten. Hoe kunnen wij hen benaderen, aanmoedigen?

▪ luisteren, geduld hebben, liefhebben; met liefde werken trekt meer dan Bijbelteksten.

▪ liefde geeft; de Heere Jezus als voorbeeld: Samaritaanse vrouw (Joh.4), gelijkenis barmhartige Samaritaan (Luc.10).

▪ de Heere Jezus bidt voor ons dat we als eenheid een getuigenis zullen zijn in de wereld. (Joh.17:20-22)

▪ beseffen dat betrokken met elkaar leven gemakkelijk botsing geeft, daarom staat er dat we elkaar in liefde moeten verdragen (Ef.4:2,3)

▪ de gemeente is één lichaam; omzien naar elkaar in kleine groepjes (wijken, huiskringen, cellen) blijkt moeilijk te organiseren; belangrijk is gebed voor de raad.

▪ we mogen dankbaar zijn voor al het goede wat er gebeurt in onze gemeente, die positief bekend staat in ons dorp.

▪ de Bijbel waarschuwt voor de geestelijke strijd (Ef.6:10); en daarom is de gemeentelijke  bidstond belangrijk (Ef.6:18, Hand.2:42)

▪ als voorbeelden werden genoemd Daniël (hfst 6:6,11) en in onze tijd Billy Graham (tijdens zijn spreken waren wel 100 mensen in gebed. Het gaat er om: wat kan ik doen/geven.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verslag  “Broederkring” donderdag 21 februari 2019

Thema:  Hoe groeien als christen  (Colossenzen 3)

Paulus geeft aanwijzingen hoe wij als christen horen te leven en wat we moeten doen om te groeien als christen. Het zijn geen wettische regels, maar symptomen van “het nieuwe leven”. Daaraan kunnen we afmeten hoever we gegroeid zijn naar het beeld van Jezus Christus.

Als wedergeboren kind van God het nieuwe leven leiden betekent als het ware oude kleren afleggen en nieuwe aandoen. Dat is een actieve verandering vanuit de duisternis van de zonde (= afgescheiden van God) naar het Koninkrijk van Licht (= in eenheid met de Heere Jezus).

Van nature zijn we gericht op onszelf, onze eigen verlangens; vanuit de relatie met Jezus Christus zijn we gericht op onze Schepper en op de medemens.

Onze natuurlijke aard, die we moeten doden, afleggen.

Het leven van Jezus Christus, dat we samen met onze Heere leven.

ontucht, ​onreinheid,

hartstocht, kwade begeerte,

hebzucht (dat is ​afgoderij​).

 

toorn, woede, slechtheid, laster, en schandelijke taal uit uw mond,

liegen tegen elkaar

 

innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld.

 

elkaar verdragen en ​elkaar vergeven, zoals Christus ons vergeven heeft; de liefde als een band van volmaaktheid.

 

Dat lukt niet uit onszelf. Sterker nog ‘onszelf’, het ‘oude leven’ moet gekruisigd worden           . Pas dan kunnen wij het nieuwe leven in gehoorzaamheid aan de Heere leven. Dat is een dagelijkse strijd.  Het betekent dat ons denken vernieuwd moet worden (Rom.12:1,2). Dat is een redelijke eredienst, een logisch gevolg van het dienstbaar zijn aan God.

Hoe we dat dagelijks ervaren en beleven hangt af van onze aard en karakter. Dat bleek ook in de gesprekken die weer op gang kwamen. Enkele punten:

▪ Het Woord van Christus moet in ons zijn. Kennis van Gods Woord essentieel. Dus is Bijbellezen belangrijk en ons afvragen: ‘wat wil de Heere mij daarin zeggen?’

▪ Het gaat om een geestelijke relatie met de Heere Jezus, een Heilig God. Hoe kunnen wij de Heere God de ruimte geven naar het voorbeeld van de Heere Jezus: het gaat niet om onze wil, maar Uw wil.(Lucas 22:42) Interessant was ook de vraag: Hoe kunnen we gezamenlijk naar de wereld tonen dat de Heere Jezus in ons woont?We mogen dankbaar zijn voor alles wat er gebeurd: voor kinderen Clubs, kindervakantieBijbeldag, voor verslaafden en hun familie Waypoint, voor jongeren Handen uit de Mouwen en de Baptistische Boys, helaas missen deze nu een ruimte (een gebedspunt). Laten we advies van een voorganger ter harte nemen: waar we aandacht aan schenken groeit. De voorzitter sloot af met het lezen van vers 16 en de verzen 2&3. Genoemd werd nog 1Joh.1:9, wij zijn werk in uitvoering Het was weer een gezegende avond waarin openlijk en persoonlijk vrijmoedig met elkaar van gedachten gewisseld kon worden over hoe we het nieuwe leven in Christus persoonlijk en als gemeente ervaren.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verslag  “Broederkring” donderdag 17 januari 2019                             

Thema:           het werk van de Christian Motor Association     

Gelezen werd Marc.1:16-20. Dat is voor de motorbikers een machtig woord. De eerste discipelen gingen meteen mee. Zonder nadenken lieten ze hun vader en alles achter om Jezus te volgen. Wij denken dikwijls eerst na: 'ga ik nu wel of niet mee, om de mensen die het nodig hebben te bereiken'. Wij moeten altijd kiezen, dat geldt ook voor wel-of-niet naar de kerk gaan. Bennie hoorde pas van de CMA toen ze bij ons in de kerk kwamen, en dacht 'dat wil ik ook'. Ondersteund door op de muur geprojecteerde beelden werd verteld hoe de evangelisatie opdracht door de 'Riders for the Son’ (rijders voor de Zoon) in praktijk gebracht wordt. Het was indrukwekkend te horen hoe door de CMA-bikers mensen, die in een totaal andere geestelijke wereld leven dan christenen, bereikt worden.

Een klein CMA-groepje (60) valt tussen een de grote meerderheid (duizenden), op door hun gedrag. Dat geeft kansen om in contact te komen met mensen, die nooit van God en de Heere Jezus gehoord hebben, beschadigd zijn, (soms zelfs door kerkmensen), of occult gebonden zijn. Het is bijzonder diezelfde mensen later dan weer te ontmoeten en in gesprek te komen of een biker-Bijbeltje te geven. Daarin staat het Johannes evangelie en persoonlijke getuigenissen van mensen die bevrijd zijn. (http://www.cma-nl.org/hope-for-the-highway  )

De visie van CMA is: Trainen en toerusten van leiders en leden in het begrijpen en toepassen van Bijbelse waarheden in hun leven en wandel. Het uitzenden van een team van christelijke motorrijders die zichtbaar en geloofwaardig als evangelisten in de motorwereld aanwezig zijn. Evangelisatie primair, maar niet uitsluitend, in de motorwereld, door het aangaan van vriendschappen en het versterken en onderhouden van relaties. Het stimuleren van- en bijdragen aan christelijke activiteiten, zoals kerkdiensten en persoonlijke hulp aan motorrijders. Het stimuleren van contacten tussen christen-motorrijders onderling. (http://www.cma-nl.org/wie-zijn-wij-2 )

Drie vertegenwoordigers van CMA-oost (Hardenberg) deelden hun persoonlijke ervaringen met de Broederkring. Enkele indrukwekkende punten:

• voelde me, tijdens urendurende gesprek met een witch (heks), beschermd door engelen;

• na een nacht 'los' gegaan te zijn, is een werelds mens soms emotioneel open voor een gesprek;

• luisteren zonder te veroordelen (Mat.1:7 Joh.8:11) met ernstige zondaars vereist liefde.

• buitenstaander tegen CMA-er: 'je moet een blokkade hebben, je doet niks, staat er alleen, drinkt een cola-tje'; antwoord van de CMA-er: 'daardoor kwamen jullie bij mij, en kwam er een gesprek'.

• het kost tijd, geld, energie, maar als er één mens gered wordt is dat alle geld waard.

Het was een 'Geweldige Avond’ waarin nuttige adviezen geleerd konden worden, bv:

• CMA heeft een missie, getoond door het 'uniform', daaraan moet men zich houden; voor het privé leven is men persoonlijk verantwoordelijk, maar dat mag niet ernstig botsen met de CMA-uitstraling.

• 1. persoonlijk geloof in de Heere Jezus, 2. gezin moet er achter staan, 3. de kerkelijke achtergrond.

• belangrijk: 'het Doel: God de Vader' en 'de doelgroep'

• een kerkelijke gemeente is een samenzijn van verschillende afdelingen met hetzelfde 'Doel' maar gericht op verschillende 'doelgroepen'.  

====================================================================================================================================.

Verslag  “Broederkring” donderdag 20 december 2018                          

Thema:                       Eindtijd; Hoe zal ik U ontvangen                               

Eén vraag stond centraal in de inleiding van Kees: Wanneer je zeker zou weten dat de Heere Jezus overmorgen terugkomt, zou je je leven dan morgen aanpassen. Zo ja, hoe dan? Een alarmsignaal schrikt wakker en zet aan tot maatregelen. Maar als het bij herhaling loos alarm is wordt het niet serieus genomen. Dat kan men ook zien bij de vele valse uitleggingen van tekenen van de eindtijd. De opname van de gemeente en de wederkomst van de Heere Jezus is zeker, maar de dag en het uur weet niemand (Mat.24:36). En aan de vele antichristenen kan men zien dat het de eindtijd is (1Joh.2:18). De vraag is: doet het ons iets, nemen we maatregelen, ondernemen we actie. De Heere Jezus waarschuwt: laat je niet misleiden (Mat.24:4), en Petrus schrijft: wees nuchter en waakzaam (1Petr.5:8). In Mat.24:32-35 wordt Israël vergeleken met een vijgenboom die weer uitloopt. Dat zien we in onze tijd gebeuren. Het land was een woestijn, maar is nu weer in bloei gekomen. Wij, moeten hiervan leren dat de tijd nabij is. Wij zijn dicht bij de ‘Opname'; passen wij ons leven aan?Judas schrijft in de verzen 17-23 dat we elkaar moeten opbouwen, barmhartig moeten zijn en dat we sommigen ‘uit het vuur' moeten redden. Hoe kunnen we dat doen. Die vraag nodigde uit tot gesprekken. Enkele punten

• Evangelisatie kunnen we zien als barmhartig; het Evangelie wordt gratis aangeboden. Evenals het werk van de vele zendingsgroepen.

• Uit de persoonlijke getuigenissen bij Waypoint Twenterand, kunnen we horen hoe mensen als uit het vuur gered zijn.

• Als gemeente elkaar aanvuren en opbouwen gebeurt vooral op de gemeentelijke bidstond; die werd gekarakteriseerd als het 'hart van de gemeente'. Dat is een afgezonderd moment voor gezamenlijke ontmoeting met de Heere.

• Hoe meer wij ons leven heiligen en reinigen, als een bruid voorbereiden, des te meer kan de Heere Jezus door ons heen werken. De gemeente wordt in 1Petr.2:5  vergeleken met een huis waarvoor wij ons als levende stenen moeten laten gebruiken.

Hebr.10:23,24 werd aangehaald: onze bijeenkomsten niet verzuimen en elkaar aanvuren. Hoe kunnen wij elkaar aanmoedigen.

• Het begint bij onszelf: de dag beginnen met stille tijd voor God de Vader. Gebed om open ogen des harten om op te merken.

• Luc.21:34-36 is een waarschuwing voor ons die in welvaart leven, vergeleken met de toestand van vele anderen in deze wereld. Het gevaar dreigt dat door de welvaart er geen passie meer is.

• De wereld is het domein van satan, de vader van de leugen. Er woedt een geestelijke strijd. Laten wij ons realiseren dat dit leven tijdelijk is en voorbij gaat.

De vraag blijft: Wat hebben wij als gemeente, als broederkring te bieden aan de wereld?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verslag  “Broederkring” donderdag 15 november 2018

Thema:                                  Eindtijd; de dagen van Noach

De voorzitter las Mat.24:36-51 en de gesprekken begonnen meteen.

De Heere Jezus zegt dat het bij Zijn wederkomst zal zijn ‘zoals in de dagen van Noach’:  de slechtheid van de mens op de aarde was groot, en al de gedachtespinsels van zijn ​hart​ waren elke dag alleen maar slecht (Genesis 6:1-5). In het Lucas evangelie wordt ook het dagelijks leven in de tijd van Lot er bij genoemd: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden (Luc.17:26,27). Dus: het alledaagse leven zonder God, goddeloos.

Daarop lijkt ook het leven in veel welvarende landen. Men heeft het zo druk met het alledaagse leven, dat er geen tijd is om de Bijbel te lezen. Dagelijks wordt via de nieuwsvoorziening vermeld wat Paulus voorzegd: weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig,… …(2Tim.3:1-5). Er is geestelijke strijd gaande waarin we als volgelingen van Jezus leven; in een wereld waarover Petrus schrijft:  dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen (2Petr.3:3).

In deze enerverende tijd is het dus belangrijk voor ons, gelovigen in Jezus, om elkaar aan te moedigen onze Heiland te verwachten. Zoals Noach in de ark bescherming vond voor de zondvloed, zo mogen wij bescherming vinden in het ‘Lichaam van Christus’ en elkaar waarschuwen voor de ‘verdrukking’; waarover te lezen valt in Daniël en Openbaring.

De discussies kwamen op gang. Dát de Heere weer weerkomen is zeker. Maar wanneer en hoe, daarover is verschil van mening. Er een veelheid van visies op de ‘grote verdrukking’, en het moment van de wederkomst van de Heere Jezus. Zal de ‘opname van de gemeente’ aan het begin van de verdrukking, halverwege de verdrukking of aan het eind van de verdrukking zijn? Is er verschil tussen ‘verdrukking’, waarin nu de volgelingen van Jezus in de meeste landen leven, en de ‘grote verdrukking’ waarin de antichrist zal regeren?

 

Het was boeiend om als broeders de verschillende meningen met elkaar te delen. Vooral belangrijk is de adviezen uit de Bijbel op te volgen, bijvoorbeeld:

• 1Thes.4:13-18 => troost elkaar met deze woorden.

• 2Thes.2:1-8 => niet aan het wankelen laten brengen of verschrikt worden.

• Joh.14:1-3 => Laat uw ​hart​ niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij.

Als broeders mogen elkaar steunen en helpen met bijbelteksten en adviezen. Genoemd werden bijvoorbeeld:

• Let op Israël, het is door God uitverkoren, zal een krachtige staat worden, maar wat zal de antichrist doen.

• Het gebed van Jezus, ook voor ons: Ik ​bid​ niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze (Johannes 17:15).

• We mogen onszelf bij het lezen van Mattheüs 22:1-14 afvragen: ben ik wel actief genoeg?

• Getuigen van Jezus zijn, gaat vooral door gedrag, zonder woorden. Door tonen van liefde.

• Als geliefden afdwalen hen niet verstoten, maar liefdevol voor hen blijven bidden.

 

Weer een broederlijke avond, daar mogen dankbaar voor zijn. Dankbaar ook voor onze gemeente, de Raad, alle werkers onder de kinderen en jeugd en nog veel meer.

Er waren brochures beschikbaar van Bijbel&Onderwijs (restant boekwinkel De Wegwijzer): “De spotters van de laatste dagen”. https://bijbelenonderwijs.nl/webshop/uncategorized/de-spotters-van-de-laatste-dagen/

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verslag  “Broederkring” donderdag 18 oktober 2018

Twee thema’s: verslag reis Israël en bijbelinleiding.

1. Reisverslag Israël        

Een broeder gaf verslag van de groepsreis van 27 personen naar Israël. Een leerzame Bijbelse studiereis (www.israelidoedreizen.nl). Het is heel indrukwekkend de bekende plaatsen uit de Bijbel visueel te bleven. De tocht vond plaats tijdens het Loofhuttenfeest. In de Joodse feesten kan een profetisch vooruitzicht zien, ook voor de volgelingen van Jezus Christus, die als ent geplaatst op de wortel Israël. De zogenoemde ‘vervangingstheologie’(dat de Gemeente in de plaats van Israël is gekomen), is in tegenspraak met wat staat in Romeinen 11. Israël is tijdelijk afgezonderd; dat is een geheimenis; ..er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan.En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van ​Jakob. (Rom.11: 25) Tijdens het loofhuttenfeest vond ook de jaarlijkse ‘Jeruzalem-mars' plaats waarin door  duizenden christenen van over de hele aarde deelnemen om steun te betuigen aan Israël. Er werd met belangstelling geluisterd en mee gediscussieerd over de profetische lijnen en het bijzondere loofhuttenfeest dat eens door alle volkeren gevierd zal worden (Zach.14:16-19)

2. In de hemel

De hemel zal bevolkt zijn met nieuwe mensen, heel anders dan we nu zijn. Hoe ondergaan we die verandering van oude mens naar nieuwe mens. We worden begraven en opgewekt; zo staat ook geschreven in Col.2:12-23. Daar is de doop een beeld van: alles uit het verleden wordt achtergelaten. Het is een doodsvonnis voor het oude “ik” om met Christus het christenleven te gaan leven. De gesprekken kwamen weer op gang. Enkele punten:

• Na de wedergeboorte gaan we als geestelijke baby groeien naar het beeld van Jezus. Wat dat inhoudt lezen we in het getuigenis van Paulus in de Romeinenbrief: Want ik weet dat in mij, dat is mijn vlees niets goeds woont.(7:18), naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God, maar in mijn leden zie een ander wet(matigheid).…die mij tot gevangene maakt ….. wie zal mij verlossen ...ik dank God door Jezus Christus  …(7:22-2523

• God is Geest (Joh.4:24). Door wedergeboorte komt Gods Geest in onze geest, die van nature onder invloed staat van de ‘overste van de wereld', de satan. Er vindt een geestelijke strijd plaats: in de wereld om ons heen, en in onszelf.

• In de wereld zien we een steeds meer de uitwerking van de geestelijke boosheden in de lucht (Ef.6:12) Bijvoorbeeld: - de geestelijke verblinding waardoor theologen denken dat de evolutie van de mens te combineren valt met de Bijbel; - de occulte feesten en games die als ontspanning geboden worden; - de verspreiding van nepnieuws. Van groot belang voor een kind van God is de geestelijke wapenrusting (Ef.6:10-18), en het bescherming zoeken onder het bloed van Jezus. (1Joh.1:6-9)

• Als wedergeboren mens ligt onze 'identiteit'  (zijn we geworteld), in JezusChristus & God de Vader. Maar onze ‘vleselijke identiteit’ wordt (onbewust) bepaald door wat we meegemaakt hebben. Dat kan een belemmering geven voor het contact met God. Job maakt mee hoe zijn identiteit door veel lijden en verkeerd pastoraal handelen van zijn vrienden veranderd. 

• Gezamenlijk optreden vereist geestelijke eenheid en openheid. De strategie van de overste van de wereld is gericht op het zaaien van verdeeldheid. We mogen dankbaar zijn wat we als gemeentes gezamenlijk mogen doen: Baptistische Boys, Waypoint,  vrouwenochtenden,

Sonrise en BijbelvakantieDag, openluchtdiensten, in verleden Broederkring&asielzoekers …..

Het was weer een (volgens een jongere broeder) leerzame avond.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verslag  “Broederkring” donderdag 20 september 2018                            

Thema:                    Volkomen, compleet gezegend (Numeri 6:22-27) 

De priesterlijke zegen staat als woord van de HEERE tussen de wet op het nazireeërschap en het langste hoofdstuk in de Bijbel met de richtlijnen voor de offers. De zegen wordt dikwijls uitgesproken bij de zondagse diensten en mogelijk ontgaat ons de ernst van dit woord. Het is een volledige zegen waarin driemaal de naam van de HEERE  uitgesproken wordt. De HEERE wil ons gelukkig maken, Hij beschermt ons en wil ons vrede geven. De voorzitter vestigde de aandacht op de verschillende uitdrukkingen: zegenen, behoeden, aangezicht, lichten, genadig, aangezicht verheffen, vrede, waardoor de gesprekken volop gestimuleerd werden en diverse aspecten van het leven van een gelovige ter sprake kwamen. Enkele punten waarover van gedachten gewisseld werd.

• God zegent ons, wil ons gelukkig maken. Naar ons gevoel is dat niet altijd zo en ervaren we moeiten. Job is daar een voorbeeld van. Wij kunnen de oorzaak van dat lijden niet bevatten, maar we mogen er wel troost uit putten en als Job ervaren: 'ik weet dat mijn Verlosser leeft'. En ook op het einde van Job letten, dat hij geestelijk gegroeid is. Wij mogen geloven wat in 1Kor.10:13 staat, dat we niet boven vermogen beproefd worden. En dat er ook voor ons een beloning wacht als we de beproeving goed doorstaan (Jac.1:12).

• We leven in een aards tranendal en zien onschuldige kinderen lijden (Rom.8:18). De omstanders kwamen ook bij Jezus met die vraag (Luc.13:1-5). De Heere Jezus gaat niet in op dit probleem, maar wijst op eigen verantwoordelijkheid: wij moeten ons bekeren. Door de zondeval is satan de overste van de wereld geworden (Joh.16:11, Ef.2:2). Wij worden opgeroepen ons te bekeren tot God die onze Vader wil zijn.

• Gods aangezicht schijnt over ons. Zijn oog is op ons zoals een vader let op zijn kinderen. Hij geeft ons lasten te dragen naar ons vermogen en met een bepaald doel. Abraham kreeg de opdracht zijn zoon Izak te offeren. Dat is voor ons een beeld van het offer van Jezus, Gods Zoon voor ons. In Jezus Christus wil God onze Vader zijn en altijd bij ons zijn (Zefanja 3:17).

• Wij als gemeente zijn een koninklijk priesterschap (1Petr.2:9). Wij als gemeente kunnen de zegen bidden voor de mensen om ons heen, ons dorp. Dat gaf weer gespreksstof over het functioneren van onze gemeente.

• We mogen bidden voor de gemeente en dankbaar zijn voor bijvoorbeeld: Waypoint en Jelmer die in heel Nederland mag getuigen, onze jeugd en jonge gemeente. En bidden om mogelijkheden gemeenteleden die verachteren in de genade. En bidden tijdens de dienst dat het Woord mag klinken en de liefde van Christus ervaren mag worden.

• De bidstond kan gezien worden als ‘het hart van de gemeente’. Daar kunnen we gezamenlijk onze wensen bij de troon van onze hemelse Vader uitspreken. (Mat.18:19,20)

• De zegenbede: 'De Heere zij u genadig' . Daarbij werd opgemerkt dat veel jongeren in onze tijd zich miskend, ongewenst voelen en zich gedrongen voelen te presteren en op te vallen. Het is goed om te bidden voor mogelijkheden hen te bereiken.

• Er zijn ontwikkelingen in de wereld gaande die ons wijzen op het belang van 2 Thes.2:1-3.  De wereld denkt 'steeds verlichter te worden', wij zien het steeds duisterder worden.

Laten we volharden, trouw zijn en leven in relatie met onze Heer, zodat Zijn aangezicht over ons kan lichten..

De voorzitter besloot met de zegenbede: de HEERE geve u vrede, Shalom. Shalom omvat veel meer dan 'geen oorlog'. Het betekent: volmaaktheid, vredige rust, tevredenheid …...

Het was weer een fijne avond om broederlijke gemeenschap te ervaren

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verslag  “Broederkring” donderdag 17 mei 2018                                     

Thema:       Tussen Pasen en Pinksteren 

Gelezen werd Johannes 16:12-24 Wat de Heere Jezus zegt over naar de Vader gaan, dat ze een korte tijd Hem niet zullen zien en daarna wel weer, roept vragen bij de discipelen. Wij zien achteruit en kunnen het wel begrijpen, want de Heilige Geest komt in ons wonen en toont ons de Heere Jezus. (Joh.14:17). In Joh.20:21,22 lezen we dat de Heere Jezus op de discipelen blies en hen zegt de Heilige Geest te ontvangen. Dat gebeurt op de Pinksterdag. Bij ons broeders kwamen de tongen ook weer los en konden we heel open een eerlijke getuigenissen horen. Enkele punten:

• Belangrijk is te onderscheiden tussen gaven van de Geest en vruchten van de Geest (te lezen in bijv.1Kor.12 en Gal.5).  Het wezenlijke is: God in ons. Hij manifesteert zich verschillend in de verschillende mensen. En de mensen kunnen dat op verschillende manieren ervaren en beleven in de vele soorten kerken.

• Kernpunt is: heeft de Heilige Geest mij, of heb ik (mijn vlees, mijn natuurlijke egocentrische aard) de Heilige Geest. Wij zullen echt leven als we door de Geest van God ons vlees  doden. (Rom.8:11-16). Daarvoor is de Geest van onderscheiding nodig.

• Opdracht bij Pinksteren is: Jullie zult Mijn getuigen zijn (Hand.1:8). Kan de Heere God over ons beschikken om tot Zijn Doel te komen? Hoe kunnen wij dat gezamenlijk tonen in woord en daad. Er waren interessante ervaringen van ‘toevallig vertalers’ in het buitenland.

• We kunnen in onze gedachten een geestelijke strijd ervaren (2Kor.10:3-6). Vanuit de onzichtbare geestelijke wereld kunnen ons gedachten overvallen die we niet wensen. Dan mogen we roepen om de hulp van de Heere Jezus en ons onder de bescherming van Zijn bloed stellen.

• Iets zeggen dat niet waar (bv roddelen) is een krachtig wapen van satan, de tegenstander van God. De eerste zonde die in de Bijbel staat is de leugen die uit Eva’s mond komt (Gen.3:3). Eva wilde door haar overdrijving de waarschuwing van God onderstrepen, maar werd in haar denken door satan misleid (2Kor.11:3). Die tactiek van de boze kunnen we zien we in: - roddels die verdeeldheid geven in gemeentes, - eenzaamheid bij individuen.

• De Bijbel, waarschuwt voor dingen die scheiding aanbrengen tussen de mens en de Schepper; dingen die het verbond verbreken, ook het nieuwe. Dat Woord van God in Exodus 20 moeten we niet wettisch toepassen. Roddelen heeft voor satan hetzelfde effect als andere zaken waarvoor gewaarschuwd wordt.

• Die tactiek van de tegenstander van God kunnen we nu, door de moderne communicatiemiddelen op wereldschaal, zien in nepnieuws en ‘digitaal’ pesten. Maar ook in allerlei complottheorieën, misleidingen in Bijbeluitleg, evolutietheorieën  enz. De kernboodschap van de evolutietheorie is in feite:  de mens is autonoom.

• Christus leeft (Pasen), is als eersteling opgestaan; dat is voor ons toekomst. En Hij doet leven door Zijn Heilige Geest; dat is de liefde van God, die schept liefde voor de mensen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verslag  “Broederkring” donderdag 19 april 2018

Thema: Geschapen door God–of–toevallig ontstaan?

 

Een bijzondere avond met een lezing/powerpointpresentatie over het actuele thema ‘evolutie’. Een belangrijk onderwerp waarin het er op aankomt wat je wilt geloven: God Woord, de Bijbel of de modellen die wetenschappers opstellen om een verklaring te geven voor de schepping. Die modellen en verklaringen zijn aanvechtbaar en met elkaar in tegenspraak, bijvoorbeeld die voor het ontstaan van fossielen en de radioactieve datering. De wereldse wetenschap wil niet geloven dat God als oordeel een wereldwijde vloed gezonden heeft, waardoor heel de oorspronkelijke schepping verwoest werd en veranderde.Er was gevraagd om als voorbereiding op Genesis hfst 1-10 te lezen en op de avond werd o.a. ook gelezen wat staat in Rom.1:18-20 Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Hoe je naar de schepping wil kijken betekent een keuze, die er op neer komt of men als mens autonoom wil zijn, of wil luisteren naar zijn Schepper. In de beschrijving van de behemoth en leviathan in Job 40 (foutief vertaald met nijlpaard en krokodil) blijkt dat er na de zondvloed dinosauriërs leefden; wat ook afgeleid kan worden uit afbeeldingen van deze dieren bij de inca’s en egyptenaren. Ten slotte werd de stelling besproken wat de gevolgen zijn voor een christen als die in de macro-evolutie wil geloven. Wil je meer weten over evolutie en wat de Bijbel hierover zegt? Kijk dan op:

• Evolutie; het nieuwe hoofdstuk.  Een boek voor school en universiteit dat gratis ge-download kan worden van de site logos.nl

 https://logos.nl/wp-content/uploads/2016/06/Evolutie-het-nieuwe-studiehoofdstuk.pdf

• Koolstofdatering: feit of fictie?  http://goo.gl/qLvHx1

• De zondvloed als verklarend model  https://www.youtube.com/watch?v=zMU4dB3EEh8

• Door welke bril kijk je naar archeologische vondsten?   https://waaromschepping.wordpress.com/2015/07/07/twee-modellen/

• Afbeeldingen van dino’s in de oudheid. http://www.genesispark.com/exhibits/evidence/historical/ancient/dinosaur/

• 95 stellingen tegen de evolutieleer. http://www.0095.info/nl/

Opm.: ook op de site www.bijbelenonderwijs.nl  kan men informatie over evolutie vinden 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verslag  “Broederkring” donderdag 15 maart 2018

Thema:         Filippenzen hoofdstuk 3

Gelezen werden de verzen 1t/m7 en de vraag gesteld: ‘wat is je zelfvertrouwen’. Paulus was eerst een fanatieke Judaist, trots op afkomst en prestatie, maar ziet dat nu als belemmering voor de kennis van Jezus Christus.  Hij waarschuwt nu voor mensen die niet  God in de Geest dienen en alleen op Jezus Christus vertrouwen. En schrijft: Let op de honden ( onzedelijke mensen die zich laten leiden door onreine gedachten), let op de slechte arbeiders (mensen die op eigen belang gericht zijn), let op de versnijdenis (wettische mensen). Wij worden alleen gerechtvaardigd uit het geloof in Jezus Christus. Na gesprekken hierover werden de verzen  8t/m 16 gelezen: ‘het doel van ons leven’. Het verlangen van Paulus is, te leven vanuit de opstandingskracht van Christus. Hij wil werken aan een diepe relatie met Hem. Paulus wil smaad en pijn lijden om op Christus te gaan lijken. Daarvoor wil hij alles achterlaten en vergeten. Dat leverde meteen reacties.

• een christelijke gemeenschap is de meest sociale gemeenschap. Maar als we dat als enig aspect zien, worden we misleid en teleurgesteld. Sociale gemeenschap moet niet verward worden met geestelijke gemeenschap. (Marcus 3:31-35)

• het ‘nieuwe verbond’ dat we aan de ‘tafel van de Heere’ gedenken omvat verbinding met God en verbinding met elkaar. Als de relatie met elkaar verstoord is, dan is ook de relatie met God verstoord.

• het ‘nieuwe verbond’ is gebaseerd op: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf (Luc.10:27)

• vergeten wat achter ons ligt is moeilijk. Dat kunnen we alleen door Jezus Christus. Door Hem te gehoorzamen.

• Jezus zegt: Heb uw vijanden lief; doe goed aan hen die u haten. Zegen​ hen die u ​vervloeken, en ​bid​ voor hen die u belasteren.(Lucas 6:27,28)

Intermezzo: Geert verstuurde een felicitatie naar jarige Alice met de opname van Opw.767 die we voor haar gezongen hebben. In de verzen 12 t/m 17 lezen we over de geestelijke strijd die Paulus ervaart in zijn leven. We lezen dat hij ‘het nog niet verkregen heeft’ (vs12) en ‘wij die volmaakt zijn’ (vs 15), anders vertaald ‘wij die geestelijk volwassen zijn’. We zijn al met Christus gestorven, maar moeten leren dagelijks de nieuwe mens aan te doen. Gezondigd? – zonde belijden – vergeving en vrijspraak.

• geestelijke strijd is te vergelijken met de inspanning van een hardloper: het Doel in het oog houden en niet achteromkijken.

Gelezen werden de teksten Col.2:20), Col.3:5 en Ef.4:20-24.; te zien als waarschuwingen tegen respectievelijk, de wettische mens, de honden en slechte arbeiders. Paulus schrijft vanuit de gevangenis de ernstige waarschuwingen: besef het voorrecht te mogen geloven in de Heere Jezus, besef dat Hij nabij is, geniet van de relatie met Hem, en wees gewaarschuwd voor misleiding. Samenhangend met deze boodschap was er weer een levendige gedachtewisseling. Een belangrijk punt dat meerdere malen genoemd werd:

• de ernst van de tijd. Onze kinderen, kleinkinderen lopen groot gevaar misleid & verleid te worden.

• punt van aandacht voor afgedwaalden: luisterend oor en het voorbeeld van de vader van de verloren zoon volgen (Luc.15:20).

• hoe kunnen we als broeders de krachten bundelen om in onze omgeving te tonen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verslag  “Broederkring” donderdag 15 februari 2018

 

Thema: Wat het belangrijkste is voor een christen

Gelezen werd Fil.2:1-4. Paulus vergelijkt het christen-zijn als een sterven aan jezelf. Dat is een innerlijke houding van het hart: open staan voor de ander. Bewogen zijn met de ander betekent: luisteren naar en meeleven met de medemens. Dat was de Heere Jezus en hoe wij Hem daarin kunnen volgen werd gelezen in de verzen Fil.2:4-11. Jezus Christus was geheel gericht op de ander; uit liefde voor ons verliet hij Zijn hemelse positie om voor ons te lijden en te sterven; dat alles tot eer van God. Dat is een totaal andere houding dan de wereldse mens heeft, die geen rekening met God houdt, en streeft naar een maakbare wereld. Dat kan men zien in de debatten over euthanasie, orgaandonatie, abortus, embryo-manipulatie enz. Onderwerpen waar ieder mee te maken krijgt en persoonlijk moet kiezen. Bijvoorbeeld:

• Reanimeren kan het leven rekken, waardoor de persoon alsnog een keuze kan maken voor Christus, maar kan ook het lijden van de patiënt verlengen waardoor uiteindelijk besloten wordt tot euthanasie.

• Euthanasie is gelegaliseerd. Artsen en verpleegkundigen wordt wettelijk toegestaan een mens te doden, terwijl dat ingaat tegen het 6e gebod: gij zult niet doden. Er is verschil tussen actieve en passieve euthanasie. Actieve euthanasie is doelbewust gericht op het beëindigen van het leven. Bij passieve euthanasie wordt de medische behandeling gestaakt, omdat het niet zinvol geacht wordt.

Als gelovige mogen we heel anders tegen lijden aankijken dan een ongelovige. Als gelovige mogen we weten dat er meer is dan alleen een aards leven. In de Bijbel staat het voorbeeld van Job. Hoe kunnen we met die wijsheid de ongelovige (en gelovige) medemens helpen?  Enkele punten:

• medeleven tonen; eerst liefde laten zien en daarna, als er mogelijk kans komt, over geloof praten.

• bidden; als men dat werkelijk doet, kan men altijd zeggen: ‘ik zal voor je bidden’. Bidden voor de buren is ook een belangrijke taak.

We leven in een tijd van teruglopend kerkbezoek. Veel mensen voelen zich niet meer betrokken bij hun gemeente, zoeken andere bijeenkomsten, of nemen bewust afstand van het geloof. Hoe benaderen we dergelijke gelovigen/kerkmensen? Alleen kritiek geven is geen getuigenis van Christus.

Ieder persoonlijk hoort zich af te vragen: wat is de gezindheid van de Heere Jezus? Dat gaf ook weer allerlei punten.

• Elkaar in liefde accepteren (Fil.2:2). De minste willen zijn (Fil.2:7). Evenals Jezus gericht zijn op de hemelse Vader (Joh.17).

• Door een dienende houding geven wij God de eer. Er werden voorbeelden van personen uit de Bijbel genoemd: Jozef, David, Daniël. En het advies van nederigheid (1Petr.5:6; Mat.5:5); dus de ander vergeven, ook al vergeeft die ons niet. Niet negatief over de ander praten.

• Vanuit een ontfermende Geest benaderen. Een goede verstandhouding bewaren; elke gelegenheid aangrijpen om Christus te tonen.

• Geloven is genade, maar houdt toch een persoonlijke keuze in. De volgende ontwikkeling is te zien: een proces van zoeken&vinden van de waarheid => de keuze: ik wil geloven => groei in het geloof.

In de Bijbel lezen we: ‘van boven af geboren’ (Joh.3:3), daardoor wordt men een geestelijke baby die moet groeien in het geloof (1Petr.2:2) tot geestelijke volwassenheid (Fil.3:15).

Tenslotte werd Fil.2:19-30 gelezen over de karakter eigenschappen van Timotheüs en Epafroditus:

• niet gericht op eigenbelang, gericht op de ander, met een dienend hart, trouw, betrouwbaar, beschikbaar om uitgezonden te worden voor de ander, grote liefde en inzet.

Weer een interessante avond, waarin moeilijke onderwerpen uit de maatschappij ter sprake kwamen, waarin ieder zijn eigen standpunt moet bepalen waarover eens verantwoording tegenover de Schepper afgelegd zal worden. Ook al verschillen de standpunten, het is belangrijk daarover als broeders te overleggen, om niet passief meegesleurd te worden in de ontwikkeling van de ‘maakbare’ mens. En om tot steun te zijn voor onze kinderen en jeugd ‘die wereld’  moeten leren op de scholen.

====================================================================================================================================

Verslag Broederkring donderdag 18 januari 2018

Thema:  Verblijden in Christus; ware vriendschap            

Gelezen werd Fil.1:3t/m6  Paulus is in gevangenschap in Rome, omdat hij zich beroepen had op de keizer. Daartoe voelde hij zich gedrongen omdat hem geen eerlijke rechtspraak wachtte in Caesarea (Hand.25:10). Paulus schrijft aan de Filippenzen dat hij met blijdschap voor hen bidt en God dankbaar is voor de grote dingen die God gedaan heeft bij hen. Paulus werd via een visioen naar Filippi gestuurd, naar een godvrezende vrouw Lydia. Onderweg naar de gebedsplaats stuurde hij een waarzeggende demonische macht weg uit een slavin, met als gevolg dat haar eigenaars hem lieten opsluiten. Dat had juist tot gevolg dat de gevangenbewaarder en zijn gezin tot geloof kwamen.(Hand.16:9-40). Terugdenkend daaraan is Paulus dankbaar. Vervolgens werd gelezen Fil.1:7t/m11 Er kwam meteen weer een levendige gedachtewisseling op gang. Enkele punten:

• Onderscheidend vermogen. De slavin roept Paulus na: “dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen.”, dus niet de Weg. Dat is te vergelijken met de vele wegen waarlangs mensen zich laten ‘goed voelen’. Zoals hedendaagse trainingen gebaseerd op oosterse filosofieën, waardoor mensen misleid worden.

• Vrucht dragen. Als Jezus Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven, in ons zichtbaar wordt kan dat zoekende mensen overtuigen. Dat is te zien bij Zacheüs (Luc.19:8).

• Christelijke vriendschap. Dat houdt in: elkaar op ’t hart dragen, eerlijkheid, elkaar  accepteren, op de ander gericht zijn, elkaar terechtwijzen, voor elkaar bidden, bidden dat we vrucht mogen dragen.

Vervolgens werd Fil.1:12t/m26 gelezen.  Paulus schrijft: Toch wordt ​Christus​ op allerlei wijze verkondigd; en daarover verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden.

Daarover kwam ook weer een interessante gedachtewisseling, waaruit bleek hoe verschillend wij zijn en daardoor verschillend oordelen over ‘the Passion’, straatevangelisatie, kerken enz. Het is bijzonder en opbouwend om de eerlijke persoonlijke ervaringen van elkaar te horen. Enkele algemene punten.

• Paulus (in gevangenschap in Rome) is dankbaar dat door zijn rechtszaak:  “in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om ​Christus' wil”

• Paulus is zelfs dankbaar dat er predikers zijn die Christus uit eigen belang verkondigen, om Paulus te ‘pesten’ in de gevangenis. Men kan denken aan predikers die jaloers zijn op het gezag van Paulus en zichzelf aanprijzen als betere sprekers.

• Het is Gods Geest, Die overtuigt. Er is grote variëteit bij onder mensen; zware atheïsten, in kerkmensen teleurgestelden, als kind misbruikten, enz. Discussies leveren meestal niets op. Belangrijker is: bidden voor de mensen, Christus tonen.

• Christus verkondigen. Dat kan vooral ook door onze houding (Ef.4:20). De omgeving kan gaan stoppen met vloeken zonder dat men daarvan iets zegt. Een andere keer kan het juist goed overkomen als men in liefde uitlegt waarom men vloeken niet prettig vindt.

• Het is een geestelijke strijd. Satan heeft een uitgebreid assortiment aan tactieken om mensen naar beneden te laten kijken in plaats van naar Jezus Christus aan het kruis. De een wordt gekweld in het lichaam, de ander door gevoelens in zijn ziel, de volgende ervaart concrete aanvallen in de geest. Het bloed van Christus is onze redding (1Joh.1:7,9) en bescherming. (Ef.6:10-18)

• Hoe profileren wij ons. De beeldvorming naar de wereld is vertroebeld door de vele misstanden, (de tactiek van satan). Het is bemoedigend positieve punten van onze gemeente te horen: jongeren van ‘Follow the Leader’ willen niet-betrokken-jongeren benaderen, getuigenissen bij de Baptistische Boys&Girls, opnieuw jeugdevenement Handen uit de Mouwen; Sonrise zal weer gestart worden, …

• Persoonlijke benadering. Niet veroordelend, maar luisteren, liefdevol inleven. Een voorbeeld zien we in Handelingen 8, Filippus stelt 1e een belangstellende vraag,  2e gaat in op het antwoord. Dat kunnen we ook op onszelf toepassen: - lees ik in Gods Woord wat er staat? – versta ik wat ik lees?

Weer een fijne avond die afgesloten werd met kringgebed ook voor elkaar.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verslag  “Broederkring” donderdag 21 december 2017      

Thema:  De gemeente is ‘het lichaam van Christus’                    

Wat dat betekent voor ons was ook deze avond weer het thema. Ieder lid is uniek en verschillend van de ander en heeft zijn eigen plaats in de gemeente met als doel: het belang van de Heer te dienen. Het gaat om het werk van de Heilige Geest in en door ons heen. Dat werk kan belemmerd worden door blokkades in ons of angst om Gods Geest door ons heen te laten werken. De gemeente als ‘lichaam van Christus’ kan niet functioneren zonder Hoofd. Thema deze avond: het belang van onze verbondenheid met ‘Het Hoofd’ van de gemeente.

Zonder verbondenheid met de Here Jezus kunnen wij niets voor Hem doen. (Joh.15:5) De vraag die ieder zichzelf moet stellen is dus: is Hij het die mij/ons in alles aanstuurt?

Het Geestelijk Lichaam functioneert niet alleen binnen de kerkmuren. Er zijn gezamenlijke en individuele activiteiten binnen de gemeente maar ook daarbuiten. Het doel is de liefde van de Heere Jezus tonen. Hoe geven wij Hem de gelegenheid om ons persoonlijk aan te sturen in de gemeente en daarbuiten.

Gelezen werd Ef.1:15-23 en de aandacht gericht op de ‘Geest van wijsheid en openbaring’ en ‘verlichte ogen van het verstand’ . Hoe zien en ervaren we dat persoonlijk? Er kwamen weer heel wat gesprekken, met een grote verscheidenheid van gezichtspunten

• Er is wijsheid nodig om als gemeente beslissingen te nemen, en er is wijsheid nodig om ons bewust te worden wat ons in genade geschonken is. Daarvoor is geestelijke groei in bewustzijn nodig en dat vereist dagelijks omgaan met Hem en dagelijks voeden met Gods Woord, de Bijbel.

• Verlichte ogen van het verstand. Door een preek kan men opeens een tekst gaan anders gaan begrijpen. Helaas kan men waarnemen dat er ook een gezamenlijke verblinding kan optreden. Zoals bijvoorbeeld ziet bij de visie op Gods volk Israël in de ’vervangingsleer’. Dat is in tegenspraak met wat de Bijbel leert over het tijdelijk apart zetten van Israël (Rom.11)

• We kunnen elkaar versterken door verschillende inzichten als we elkaar niet bekritiseren maar in wederzijds respect met elkaar communiceren.

• Liefde is de belangrijkste basis voor de christelijke gemeenschap. Het voorbeeld van Maria volgen (Luc.10:39), samen zitten aan de voeten van Jezus, die gekomen is om te dienen (Marc.10:45, Joh.13:1-17). Liefde voor Hem is zichtbaar in de liefde tot alle heiligen.

Hoe weet ik wat het Hoofd van mij vraagt?

• Het gevaar bestaat dat we ‘Gods stem’ verwarren met onze eigen gedachten en meningen. Ons gebed is vaak gericht op onszelf en van nature kiezen we de weg van de minste weerstand.  In de Bijbel, Gods Woord, is een schatkist van wijsheid verborgen, die we biddend kunnen ervaren als we gericht zijn op het doel van God voor ons en de gemeente.

• Het gaat om de Heere Jezus, Gods Zoon  (Col.1:15-23). Hij is het Hoofd van de gemeente, Zijn lichaam. Het is goed te beseffen dat wij geneigd zijn fouten eerder te zien dan het goede. We mogen dankbaar zijn voor het getuigenis naar buiten van Waypoint, de Baptistische Boys (en girls; er komt een nieuwe naam), DeltaFM, Stichting Manna enz, en bidden voor de broeders uit de broederkring die daar actief in meewerken.

• De vraag is: houd je van de Heere Jezus. Als we beseffen wat ons vergeven is (Mat.18:21-35), willen we ook vergeten wat ons aangedaan is (Fil.3:14).

• Als we willen veranderen ten goede, dan groeit de relatie met God onze Vader. Dat vergt echtheid, eerlijkheid, zuiverheid, ook in het verborgene; een leven zonder geheimen. We moeten ons volzuigen met het onvervalste Woord van God (1Petr.2:1-2) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verslag  “Broederkring” do 19 oktobe

Thema: De Heilige Geest; Hij is het Onderpand

Gelezen werden Joh.6:63, Rom.8:11, 1Kor.15:45, Hand.2:1, Hand.1:4, Luc.24:49, Gal.3:14, Ef.1:13,14.         Kort samengevat lezen we:

De Geest is het Die levend maakt; ons sterfelijk lichaam wordt levend gemaakt door Zijn Geest; een levendmakende Geest; de uitstorting van de Geest op de eerste pinksterdag; Jezus Christus beloofde voor Zijn sterven: Ik zend de belofte van Mijn Vader op u;  Die moest verwacht worden in Jeruzalem; wij ontvangen de Geest door het geloof; en zijn verzegeld met de Heilige Geest van de belofte; de Heilige Geest is het onderpand van onze erfenis, de verlossing tot lof van Jezus Christus.

Ieder die tot geloof in de Heere Jezus komt heeft de Heilige Geest ontvangen, als onderpand, waarborg, voorschot, paspoort, garantie. Wat doet dat in ons leven, hoe ervaren we dat? Is het geloof te bewijzen? Laten we het werk van de Heilige Geest toe in ons leven? Is ons leven in overeenstemming zijn met de Bijbel? Wat zijn uitingen van de Heilige Geest?

Vragen genoeg om met elkaar van gedachten te wisselen en zo geestelijke gemeenschap te ervaren.

• Hoe gemeenschap beoefenen?  Algemeen is de klacht: er is geen aandacht voor mij, ik voel me niet welkom. Soms helpt het om de klager een spiegel voor te houden met de vraag: wat doe je zelf? De oorzaak ligt echter dieper, wat is het doel?  Echte liefde is te vinden in Christus en Hij had slechts één doel: Zijn Vader verheerlijken.

• Groepsvorming. Algemeen hoort men ook de klacht over groepsvorming. Mensen zijn totaal verschillend van elkaar;  autisten ‘voelen’ te weinig, hypersensitieven ‘voelen’ te veel,  enz. Een algemeen kenmerk na de zondeval is: egoïsme, onzekerheid, eenzaamheid. Als gevolg daarvan zoekt men steun bij een groep gelijkgestemden.

• Hoe kan eenzaamheid doorbreken? Ten eerste: een luisterend oor. Door belangstelling te tonen kan er openheid komen over wat de persoon bezig houdt. In Hand.8:30 geeft Filippus het voorbeeld, hij luistert en vraagt dan: begrijpt u ook wat u leest?

• Geestelijk gaven. Een gemeente is een plaatselijk beeld van het lichaam van Christus. Daarin is elk lid een celletje. Sommigen kunnen een speciale gave voor gastvrijheid hebben, anderen om op het voetbalveld tussen ongelovigen Jezus tonen, weer anderen kinderevangelisatie.  We mogen dankbaar zijn voor wat onze gemeente mag betekenen in ons dorp voor interkerkelijke activiteiten:

Baptistische Boys, Sonrise, Waypoint, kindervakantie-Bijbelfeest, project ‘Handen uit de mouwen’,  enz.

• Elkaar aanmoedigen werkt veel beter dan kritiek. We mogen ons richten op samenwerking in Christus en daar de Raad in steunen. Hen in gebed als ‘staf van God’ hooghouden.

• Gemeente is een vormende opleiding. Mozes en daarna Israël moesten 40 jaar in de woestijn gevormd worden om bruikbaar te zijn voor de strijd die er is tussen God en de satan. Zo kan de gemeente voor ons dienen om gevormd te worden tot bruikbaarheid voor God.

• Onderpand. Dat is een tijdelijk iets wat goed bewaard moet worden. Het kan ook gezien worden als een voorschot of aanbetaling, een waarborgsom dat ook alles voldaan zal worden. Als een garantie, zoals vroeger 2 mensen garant moesten staan bij de koop van iets groots. De Heere God belooft eeuwige heerlijkheid en geeft nu al zekerheid, liefde enz. (Gal.5:22). Door uit te zien op wat na ons aardse leven komt, verander je in een ander mens.

• Gevoel en verstand. Als men niet meer de sensatie van vlak na de doop voelt, mag men beseffen dat men een verstandelijke keuze gemaakt heeft om te geloven. Wel is het verstandig de Bijbel te lezen en zich af te vragen: wat ik doe is dat in overeenstemming met wat God wil? (Rom.8:26,27).

• Jeugd. Door de sociale media wordt onze jeugd enorm beïnvloed vanuit de wereld.  Het kan verslavend werken; groepsvorming en pesten kan nu anoniem. Het is belangrijk te beseffen dat gevoel begint in het denken aan een object dat aan gevoelens voldoet. Een belangrijk gebedspunt: het werk van Waypoint.

• Openheid. Over de eerste gemeente lezen we dat ze alles gemeenschappelijk hadden. Als we ons eenzaam voelen zitten we als het ware in een zelf gevormde gevangenis. Door onze gedachten te delen rondom Gods Woord worden we bevrijd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verslag  “Broederkring” do 19 september  

Thema:  Kracht van de gemeente 

De start van de gemeente ligt in de vervulling van de belofte van de Heere Jezus, dat Hij de Heilige Geest zou zenden (Joh.16:7). De Heilige Geest bewerkt een grote verandering in ons, gewone mensen en maakt van de gemeente een werkplaats waarin karakters veranderen. Dat is te zien aan de uitwerking: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (Gal.5:22). Elk lid krijgt een gave om de gemeente te dienen (Rom.12:6), dat is een specifieke genadegave (1Kor.7:7). Al die vele genadegaven ontspringen uit één Geest (1Kor.12:1 t/m 11) en ieder hoort  met zijn gave de anderen te dienen (1Petr.4:10).

De vraag is: In hoeverre zijn deze gaven van de Geest merkbaar in onze gemeente? Het hoeven niet tekenen en wonderen uit de eerste gemeente te zijn. Het gaat om het doel: de Naam van de Heere Jezus verheerlijken. Hoe kunnen wij persoonlijk daarin meehelpen? De inleiding gaf weer volop gelegenheid tot gesprekken en zo gemeenschap beoefenen.

• De kracht van de gemeente ligt in het verbonden zijn met het Hoofd. (Efeze 4). Belangrijk is de gemeentelijke bidstond.  Angst voor het onbekende kan verlammend werken.

• Verbonden zijn met het Hoofd van de gemeente vereist: in openheid en reinheid leven, ook in het verborgene en vergevingsgezindheid (Luc.6:27). De relatie met broeders/zusters wordt verstoord door: conflicten, niet bereidzijn om te vergeven, zonde.

• Vorming van ons  karakter naar het beeld van Jezus kost tijd, strijd en moeite. Het duurde 40 jaar om het karakter van Mozes te veranderen. Het kan zijn dat we vrij moeten komen van occulte machten, verslavingen, enz. We mogen elkaar steunen en begrip hebben voor de grote verschillen tussen mensen wat betreft hun achtergrond en beleving en proberen ‘een sleutel’ te vinden om ingang te vinden bij ‘moeilijke mensen’. Conflicten kunnen ontstaan door het totaal verschil in interpretatie, afhankelijk van het ‘type’ mens: autist, ADHD, hypergevoelig enz.

• Waarom komen veel gemeenteleden niet meer in de samenkomst? In principe is de oorzaak, dat men het contact met het Hoofd verloren heeft, niet meer Gods Woord leest en op eigen gevoel afgaat. Juiste terechtwijzing is te zien in het voorbeeld van Jezus (Joh.8).

• Gods norm is Jezus Christus. Wij zijn geneigd de Bijbel selectief te lezen; alleen die teksten die ons passen. In onderlinge gemeenschap met de Heilige Geest kunnen we samen  trachten Gods wil te verstaan. Als gemeente kunnen we gezamenlijk Jezus Christus tonen.

• Verschraling van het geloofsleven. Oorzaken die genoemd werden: - de wereld trekt en beïnvloed,

 - de ongelovige meerderheid bepaalt de normen/waarden, - geestelijke duisternis/verblinding,

- conflicten/communicatiestoornissen, - verkeerde interpretatie van het gedrag van een ander (bijvoorbeeld in gedachten voorbijlopen interpreteren als ‘wil mij niet zien’).

Als je meent als enige gelijk te hebben – dan wordt je eenzaam.

• Vergeving bevrijd. Wel of niet vergeven gaat heel diep en heeft grote gevolgen; genoemd werd het oordeel over de onbarmhartige knecht (Mat.18:35). We kunnen vergeven als we ons inleven in het  Jezus aan het kruis. Bevrijdend werkt ook als we het oordeel overgeven aan de hemelse Rechter (Rom.12:19) en gaan beseffen dat de onrechtpleger een vreselijk oordeel te wachten staat. Wie is de als Trooster gezonden Heilige Geest?  (Joh.14:16-24)

We kunnen Hem kennen aan de gevolgen. Joh.6:36, Rom.8:10,11, 1Kor.15:45.

Hij is de Levende Kracht. Hand.2:1, 33,39, Luc.24:49, Hand.1:4, Gal.3:13,14, Ef.1:13.

Als mijn “ik” Die Geest de ruimte geeft gaan er iets bijzonders gebeuren: de kracht van de genade (2Petr.1:3-7); vruchtdragen door alle problemen heen (Joh.15:5).

We merken dat aan de vrede in ons hart, en een ander kan door ons getuigenis bemoedigd worden

• Opgemerkt werd dat de bidstond het belangrijkst is voor de gemeente.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verslag  “Broederkring” do 16 mei 2017                                                   

 

Opening:  Opw 488, gebed, Opw 65.

 

Thema:       de brief aan de Galaten                         

Het tweede hoofdstuk van de brief aan de Galaten werd door een paar broeders gelezen, het gedeelte handelt over de erkenning van Paulus in Jeruzalem en Jezus voor de wet gestorven. De voorzitter gaf daarna ruimte om de gedachten over dit gedeelte weer te geven, hetgeen een veelheid van gesprekspunten op en persoonlijke ervaringen opleverde. Een korte samenvatting:

• Was er een tweedeling onder de apostelen, waardoor de “heidenen” zich ook aan de “Joodse” wetten moesten gaan houden? Paulus pleitte ervoor dat zij vrij zouden zijn van deze Joodse wetten over reiniging en andere levens richtlijnen. De 10 geboden zijn een basis  en slechts richtlijnen waar eenieder zich aan dient te houden.

• Paulus is in deze brief boos op de Galaten omdat zij luisterden naar valse broeders die het evangelie verdraaiden en beweerden dat aan “de wet” vastgehouden moest worden, terwijl zij juist de vrijheid van de genade van Christus konden genieten en niet volgens de Joodse wetgeving behoefden te leven.

• Toch moesten de bekeerde heidenen zich ook houden aan bepaalde regels, (Hand 21:25)  Namelijk: afgodenoffers, bloed, het verstikte en ontucht.

• Paulus zegt in vers 20: “Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij;”

• De Galaten wilden Jezus niet verloochenen, maar waren bezig Jezus op het 2e plan te zetten en door deze brief werden zij daarvoor gewaarschuwd. Uit de wereld denkt men dat je als christen van alles “moet”, maar juist daardoor raak je Jezus kwijt.

• Een langdurige discussie ontstond over dit “moeten” waarin bekentenissen voorkwamen van verschillende broeders.

• Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie: dat bekering belangrijk is en naarmate de tijd vordert, wordt je steeds meer bewust van het verlangen dat je “ja” moet zeggen op wat God van je vraagt.

• Paulus was een man vol vuur en gedrevenheid. In eerste instantie tegen de volgelingen van Jezus, maar toen hij Jezus had leren kennen en zijn hart vol was van Jezus, getuigde hij vol vuur en enthousiasme van zijn Heer en Heiland.

• Jaloers zijn is geen fijne eigenschap, maar als christen mag je dat best zijn op de manier waarop Paulus opkwam voor Jezus, daarvoor was hem niets teveel.

• Onze verantwoordelijkheid is: getuige zijn.

 

Sluiting:  Dit was de laatste samenkomst  van dit seizoen. Voorstel om in het nieuwe seizoen eens een psalm te bespreken. Er is gekozen voor Psalm 91.

Zingen Opw 27, waarna enkele broeders voorgingen in een kringgebed gevolgd door Opw.427

Volgende bijeenkomst: D.V. donderdag  21 september 2017

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verslag  “Broederkring” do 20 april 2017

 Thema:       de brief aan de Galaten                         

Het eerste hoofdstuk van de brief aan de Galaten werd door een paar broeders gelezen, waarna ieder de gelegenheid kreeg zijn gedachten over het gedeelte weer te geven. Dat leverde een veelheid van gesprekspunten op en getuigenissen van persoonlijke ervaringen. Een korte samenvatting:

• Evenals de tegenwoordige boze wereld, was de wereld destijds ook het domein van satan en de machten der duisternis. Er was tempelprostitutie, kinderen werden geofferd aan de moloch. (2Kon.23:10). Er is wat dat betreft niets nieuws onder de zon (Pred.1:9,10). Wel kan men constateren dat er een enorme schaalvergroting is. De vroegere dorpspraat is er nu op wereldschaal.

• We leven in de tijd waar de Heere Jezus voor waarschuwde (Mat.24:37,38), de tijd van Noach (Gen.6:1-10) waarin de aarde vol van geweldenarij was en slechts Noach rechtvaardig was. Dat is een aansporing voor ons om meer geheiligd te gaan leven (Openb.22:11)

• Tegenwoordig speelt satan openkaart. De mensen geloven niet meer in de onzichtbare wereld. Na de dood blijft er niets over, kinderen wordt verteld dat de overledene een ster aan de hemel wordt. Het lijkt er op dat het ‘uur van de duisternis’ onafwendbaar is, dat het ‘moet geschieden’(Mat.26:54).

• De mensen hebben geen fundament van Waarheid meer. Door de onbegrensde mogelijkheden voor de mens om eigen mening te verspreiden wordt nu de waarheid gerelativeerd tot de groep waarin men zich bevindt. Doordat de christenen niet meer Gods Woord, de Bijbel lezen en dat uitleven, ziet men niet het verschil tussen de Islam en het Christendom

• Paulus waarschuwt de Galaten die de vrijheid van de genade van Christus willen vervangen door een leven volgens de joodse wetgeving. Ook nu verlaten velen de kerken vanwege de ervaring van het ‘wettische’, het gevoel dat men zijn best moet doen, in plaats van te leven uit de genade ons geschonken door het offer van Jezus. Men heeft niet de relatie met Jezus Christus leren kennen.

 • Geloofsdaden zijn een gevolg van leven uit de genade duur gekocht te zijn. Hoe meer we beseffen wat de Heere Jezus voor ons betaald heeft op Golgotha, om ons met zijn bloed vrij te kopen van de geestelijke machten in de wereld, hoe meer we worden als Hij. Dat is een groeiproces.

• Belangrijk voor de geestelijke groei is datgene waar we ons dagelijks mee voeden. De kennis van de Bijbel alleen voor discussie gebruiken is geen ontmoeting met onze hemelse Vader en bewerkt geen liefde in ons. De duivel kent de Bijbel ook en kan zich voordoen als een engel des lichts. Er is veel misleiding: occulte therapieën, spottende TV-programma’s, verwijt voor wereldvreemdheid, moderne communicatiemiddelen, moderne leefwijze enz.

Via het geloof in de evolutietheorie wordt het geloof van de jeugd in de Bijbel ondermijnd.

Waarschuwing: Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis (Hosea 4:6).

• Hoe kunnen we onze kinderen, jongeren, collega’s tot steun zijn? Een voorbeeld zijn (als geheiligde leven), in gesprek blijven, liefdevol benaderen.

• We mogen beseffen dat tegenstand tegen het christendom tegenstand tegen Christus en God de Vader is. Onze verantwoordelijkheid is: getuige zijn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verslag  “Broederkring” do 16 maart 

Thema: Exodus van het volk van God, de Israëlieten

Het doel: bewijs tonen van de grote daden van God en de betrouwbaarheid van de Bijbel. Wij lijken wel eens op de discipel Thomas (Joh.20:29), die eerst bewijs wilde zien voordat hij wilde geloven. De Heere Jezus zegt dan: zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven.  De grootheid van de Heere God kunnen we ook zien in de geschiedenis van Israël, het volk van God. Jozef werd vooruit gestuurd naar Egypte om het gezin van Jakob te redden van de hongersnood. En 400 jaar later kreeg Mozes, opgeleid aan het hof van Farao, de opdracht het hele volk Israël uit de slavernij naar de vrijheid te leiden. Uit het handelen van de Heere God met Zijn volk kunnen wij geestelijke lessen leren: ook in uitzichtloze situatie kan de Heere ons redden (Ex.14:15-17). In de traditionele visie wordt  het volk Israël door het ondiepe water van de ‘riet’zee geleid. Dat doet afbreuk aan het Bijbelse verslag van ‘water dat rechts en links als een muur staat’(Ex.14:29). Ook  de locatie ‘Midian’ waar Mozes vluchtte (Ex.2:11) en de berg Horeb die gespleten werd (Ex.17:6) in de gangbare kaarten lijkt minder waarschijnlijk. Dat heeft Ron Wyatt (1933-1999), een gelovige amateur archeoloog, aangezet tot  onderzoek en dat leverde interessante vondsten op: afzettingen van koralen in de vorm van wagenwiel, restant van een gouden wiel en een verhoogde bodem in de Golf van Akaba. En in Saoedi Arabië: een geblakerde rots, resten van een altaar, een  gespleten rots, een menora-inscriptie, 12 bronnen, enz. Op twee tegenover elkaar liggende plaatsen aan de golf van Akaba  staan/stonden zuilen. Op grond daarvan kan men een alternatieve route voor het volk Israël opstellen, die in overeenstemming is met de Bijbel. Deze bewijzen zijn niet nodig voor ons die geloven in het offer van Jezus Christus. Wij kunnen ook Jer.16:14-16 in vervulling zien gaan: Joden uit heel de wereld trekken naar Israël, geholpen door christenen (als vissers) opgejaagd door antisemieten. Er was weer een open gedachten uitwisseling en er kwamen interessante aspecten, zoals o.a.:

• reden  niet geloven in schepping is: men wil geen verantwoording afleggen aan de Schepper;

• geloven is een keuze: - geloven in de Bijbel of - geloven wat de wetenschappers zeggen;

• in Psalm 2:1-6 staat de verklaring van de verwarring in de wereld en de haat tegen Joden (de staat Israël) en christenen: het is gericht tegen de HEERE en     Zijn Gezalfde;

• mensen zonder relatie met Christus zijn verblind door satan, de vader der leugen (Joh.8:44);

• kinderen en jeugd staan onder druk in de wereld die gericht is op het eigen ik presenteren;

Tenslotte werd gelezen Exodus 15:1-18 en besloten met: de HEERE zal regeren!