Verslag  “Broederkring” donderdag 15 maart 2018

Thema:         Filippenzen hoofdstuk 3

Gelezen werden de verzen 1t/m7 en de vraag gesteld: ‘wat is je zelfvertrouwen’. Paulus was eerst een fanatieke Judaist, trots op afkomst en prestatie, maar ziet dat nu als belemmering voor de kennis van Jezus Christus.  Hij waarschuwt nu voor mensen die niet  God in de Geest dienen en alleen op Jezus Christus vertrouwen. En schrijft: Let op de honden ( onzedelijke mensen die zich laten leiden door onreine gedachten), let op de slechte arbeiders (mensen die op eigen belang gericht zijn), let op de versnijdenis (wettische mensen). Wij worden alleen gerechtvaardigd uit het geloof in Jezus Christus. Na gesprekken hierover werden de verzen  8t/m 16 gelezen: ‘het doel van ons leven’. Het verlangen van Paulus is, te leven vanuit de opstandingskracht van Christus. Hij wil werken aan een diepe relatie met Hem. Paulus wil smaad en pijn lijden om op Christus te gaan lijken. Daarvoor wil hij alles achterlaten en vergeten. Dat leverde meteen reacties.

• een christelijke gemeenschap is de meest sociale gemeenschap. Maar als we dat als enig aspect zien, worden we misleid en teleurgesteld. Sociale gemeenschap moet niet verward worden met geestelijke gemeenschap. (Marcus 3:31-35)

• het ‘nieuwe verbond’ dat we aan de ‘tafel van de Heere’ gedenken omvat verbinding met God en verbinding met elkaar. Als de relatie met elkaar verstoord is, dan is ook de relatie met God verstoord.

• het ‘nieuwe verbond’ is gebaseerd op: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf (Luc.10:27)

• vergeten wat achter ons ligt is moeilijk. Dat kunnen we alleen door Jezus Christus. Door Hem te gehoorzamen.

• Jezus zegt: Heb uw vijanden lief; doe goed aan hen die u haten. Zegen​ hen die u ​vervloeken, en ​bid​ voor hen die u belasteren.(Lucas 6:27,28)

Intermezzo: Geert verstuurde een felicitatie naar jarige Alice met de opname van Opw.767 die we voor haar gezongen hebben. In de verzen 12 t/m 17 lezen we over de geestelijke strijd die Paulus ervaart in zijn leven. We lezen dat hij ‘het nog niet verkregen heeft’ (vs12) en ‘wij die volmaakt zijn’ (vs 15), anders vertaald ‘wij die geestelijk volwassen zijn’. We zijn al met Christus gestorven, maar moeten leren dagelijks de nieuwe mens aan te doen. Gezondigd? – zonde belijden – vergeving en vrijspraak.

• geestelijke strijd is te vergelijken met de inspanning van een hardloper: het Doel in het oog houden en niet achteromkijken.

Gelezen werden de teksten Col.2:20), Col.3:5 en Ef.4:20-24.; te zien als waarschuwingen tegen respectievelijk, de wettische mens, de honden en slechte arbeiders. Paulus schrijft vanuit de gevangenis de ernstige waarschuwingen: besef het voorrecht te mogen geloven in de Heere Jezus, besef dat Hij nabij is, geniet van de relatie met Hem, en wees gewaarschuwd voor misleiding. Samenhangend met deze boodschap was er weer een levendige gedachtewisseling. Een belangrijk punt dat meerdere malen genoemd werd:

• de ernst van de tijd. Onze kinderen, kleinkinderen lopen groot gevaar misleid & verleid te worden.

• punt van aandacht voor afgedwaalden: luisterend oor en het voorbeeld van de vader van de verloren zoon volgen (Luc.15:20).

• hoe kunnen we als broeders de krachten bundelen om in onze omgeving te tonen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verslag  “Broederkring” donderdag 15 februari 2018

 

Thema: Wat het belangrijkste is voor een christen

Gelezen werd Fil.2:1-4. Paulus vergelijkt het christen-zijn als een sterven aan jezelf. Dat is een innerlijke houding van het hart: open staan voor de ander. Bewogen zijn met de ander betekent: luisteren naar en meeleven met de medemens. Dat was de Heere Jezus en hoe wij Hem daarin kunnen volgen werd gelezen in de verzen Fil.2:4-11. Jezus Christus was geheel gericht op de ander; uit liefde voor ons verliet hij Zijn hemelse positie om voor ons te lijden en te sterven; dat alles tot eer van God. Dat is een totaal andere houding dan de wereldse mens heeft, die geen rekening met God houdt, en streeft naar een maakbare wereld. Dat kan men zien in de debatten over euthanasie, orgaandonatie, abortus, embryo-manipulatie enz. Onderwerpen waar ieder mee te maken krijgt en persoonlijk moet kiezen. Bijvoorbeeld:

• Reanimeren kan het leven rekken, waardoor de persoon alsnog een keuze kan maken voor Christus, maar kan ook het lijden van de patiënt verlengen waardoor uiteindelijk besloten wordt tot euthanasie.

• Euthanasie is gelegaliseerd. Artsen en verpleegkundigen wordt wettelijk toegestaan een mens te doden, terwijl dat ingaat tegen het 6e gebod: gij zult niet doden. Er is verschil tussen actieve en passieve euthanasie. Actieve euthanasie is doelbewust gericht op het beëindigen van het leven. Bij passieve euthanasie wordt de medische behandeling gestaakt, omdat het niet zinvol geacht wordt.

Als gelovige mogen we heel anders tegen lijden aankijken dan een ongelovige. Als gelovige mogen we weten dat er meer is dan alleen een aards leven. In de Bijbel staat het voorbeeld van Job. Hoe kunnen we met die wijsheid de ongelovige (en gelovige) medemens helpen?  Enkele punten:

• medeleven tonen; eerst liefde laten zien en daarna, als er mogelijk kans komt, over geloof praten.

• bidden; als men dat werkelijk doet, kan men altijd zeggen: ‘ik zal voor je bidden’. Bidden voor de buren is ook een belangrijke taak.

We leven in een tijd van teruglopend kerkbezoek. Veel mensen voelen zich niet meer betrokken bij hun gemeente, zoeken andere bijeenkomsten, of nemen bewust afstand van het geloof. Hoe benaderen we dergelijke gelovigen/kerkmensen? Alleen kritiek geven is geen getuigenis van Christus.

Ieder persoonlijk hoort zich af te vragen: wat is de gezindheid van de Heere Jezus? Dat gaf ook weer allerlei punten.

• Elkaar in liefde accepteren (Fil.2:2). De minste willen zijn (Fil.2:7). Evenals Jezus gericht zijn op de hemelse Vader (Joh.17).

• Door een dienende houding geven wij God de eer. Er werden voorbeelden van personen uit de Bijbel genoemd: Jozef, David, Daniël. En het advies van nederigheid (1Petr.5:6; Mat.5:5); dus de ander vergeven, ook al vergeeft die ons niet. Niet negatief over de ander praten.

• Vanuit een ontfermende Geest benaderen. Een goede verstandhouding bewaren; elke gelegenheid aangrijpen om Christus te tonen.

• Geloven is genade, maar houdt toch een persoonlijke keuze in. De volgende ontwikkeling is te zien: een proces van zoeken&vinden van de waarheid => de keuze: ik wil geloven => groei in het geloof.

In de Bijbel lezen we: ‘van boven af geboren’ (Joh.3:3), daardoor wordt men een geestelijke baby die moet groeien in het geloof (1Petr.2:2) tot geestelijke volwassenheid (Fil.3:15).

Tenslotte werd Fil.2:19-30 gelezen over de karakter eigenschappen van Timotheüs en Epafroditus:

• niet gericht op eigenbelang, gericht op de ander, met een dienend hart, trouw, betrouwbaar, beschikbaar om uitgezonden te worden voor de ander, grote liefde en inzet.

Weer een interessante avond, waarin moeilijke onderwerpen uit de maatschappij ter sprake kwamen, waarin ieder zijn eigen standpunt moet bepalen waarover eens verantwoording tegenover de Schepper afgelegd zal worden. Ook al verschillen de standpunten, het is belangrijk daarover als broeders te overleggen, om niet passief meegesleurd te worden in de ontwikkeling van de ‘maakbare’ mens. En om tot steun te zijn voor onze kinderen en jeugd ‘die wereld’  moeten leren op de scholen.

====================================================================================================================================

Verslag Broederkring donderdag 18 januari 2018

Thema:  Verblijden in Christus; ware vriendschap            

Gelezen werd Fil.1:3t/m6  Paulus is in gevangenschap in Rome, omdat hij zich beroepen had op de keizer. Daartoe voelde hij zich gedrongen omdat hem geen eerlijke rechtspraak wachtte in Caesarea (Hand.25:10). Paulus schrijft aan de Filippenzen dat hij met blijdschap voor hen bidt en God dankbaar is voor de grote dingen die God gedaan heeft bij hen. Paulus werd via een visioen naar Filippi gestuurd, naar een godvrezende vrouw Lydia. Onderweg naar de gebedsplaats stuurde hij een waarzeggende demonische macht weg uit een slavin, met als gevolg dat haar eigenaars hem lieten opsluiten. Dat had juist tot gevolg dat de gevangenbewaarder en zijn gezin tot geloof kwamen.(Hand.16:9-40). Terugdenkend daaraan is Paulus dankbaar. Vervolgens werd gelezen Fil.1:7t/m11 Er kwam meteen weer een levendige gedachtewisseling op gang. Enkele punten:

• Onderscheidend vermogen. De slavin roept Paulus na: “dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen.”, dus niet de Weg. Dat is te vergelijken met de vele wegen waarlangs mensen zich laten ‘goed voelen’. Zoals hedendaagse trainingen gebaseerd op oosterse filosofieën, waardoor mensen misleid worden.

• Vrucht dragen. Als Jezus Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven, in ons zichtbaar wordt kan dat zoekende mensen overtuigen. Dat is te zien bij Zacheüs (Luc.19:8).

• Christelijke vriendschap. Dat houdt in: elkaar op ’t hart dragen, eerlijkheid, elkaar  accepteren, op de ander gericht zijn, elkaar terechtwijzen, voor elkaar bidden, bidden dat we vrucht mogen dragen.

Vervolgens werd Fil.1:12t/m26 gelezen.  Paulus schrijft: Toch wordt ​Christus​ op allerlei wijze verkondigd; en daarover verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden.

Daarover kwam ook weer een interessante gedachtewisseling, waaruit bleek hoe verschillend wij zijn en daardoor verschillend oordelen over ‘the Passion’, straatevangelisatie, kerken enz. Het is bijzonder en opbouwend om de eerlijke persoonlijke ervaringen van elkaar te horen. Enkele algemene punten.

• Paulus (in gevangenschap in Rome) is dankbaar dat door zijn rechtszaak:  “in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om ​Christus' wil”

• Paulus is zelfs dankbaar dat er predikers zijn die Christus uit eigen belang verkondigen, om Paulus te ‘pesten’ in de gevangenis. Men kan denken aan predikers die jaloers zijn op het gezag van Paulus en zichzelf aanprijzen als betere sprekers.

• Het is Gods Geest, Die overtuigt. Er is grote variëteit bij onder mensen; zware atheïsten, in kerkmensen teleurgestelden, als kind misbruikten, enz. Discussies leveren meestal niets op. Belangrijker is: bidden voor de mensen, Christus tonen.

• Christus verkondigen. Dat kan vooral ook door onze houding (Ef.4:20). De omgeving kan gaan stoppen met vloeken zonder dat men daarvan iets zegt. Een andere keer kan het juist goed overkomen als men in liefde uitlegt waarom men vloeken niet prettig vindt.

• Het is een geestelijke strijd. Satan heeft een uitgebreid assortiment aan tactieken om mensen naar beneden te laten kijken in plaats van naar Jezus Christus aan het kruis. De een wordt gekweld in het lichaam, de ander door gevoelens in zijn ziel, de volgende ervaart concrete aanvallen in de geest. Het bloed van Christus is onze redding (1Joh.1:7,9) en bescherming. (Ef.6:10-18)

• Hoe profileren wij ons. De beeldvorming naar de wereld is vertroebeld door de vele misstanden, (de tactiek van satan). Het is bemoedigend positieve punten van onze gemeente te horen: jongeren van ‘Follow the Leader’ willen niet-betrokken-jongeren benaderen, getuigenissen bij de Baptistische Boys&Girls, opnieuw jeugdevenement Handen uit de Mouwen; Sonrise zal weer gestart worden, …

• Persoonlijke benadering. Niet veroordelend, maar luisteren, liefdevol inleven. Een voorbeeld zien we in Handelingen 8, Filippus stelt 1e een belangstellende vraag,  2e gaat in op het antwoord. Dat kunnen we ook op onszelf toepassen: - lees ik in Gods Woord wat er staat? – versta ik wat ik lees?

Weer een fijne avond die afgesloten werd met kringgebed ook voor elkaar.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verslag  “Broederkring” donderdag 21 december 2017      

Thema:  De gemeente is ‘het lichaam van Christus’                    

Wat dat betekent voor ons was ook deze avond weer het thema. Ieder lid is uniek en verschillend van de ander en heeft zijn eigen plaats in de gemeente met als doel: het belang van de Heer te dienen. Het gaat om het werk van de Heilige Geest in en door ons heen. Dat werk kan belemmerd worden door blokkades in ons of angst om Gods Geest door ons heen te laten werken. De gemeente als ‘lichaam van Christus’ kan niet functioneren zonder Hoofd. Thema deze avond: het belang van onze verbondenheid met ‘Het Hoofd’ van de gemeente.

Zonder verbondenheid met de Here Jezus kunnen wij niets voor Hem doen. (Joh.15:5) De vraag die ieder zichzelf moet stellen is dus: is Hij het die mij/ons in alles aanstuurt?

Het Geestelijk Lichaam functioneert niet alleen binnen de kerkmuren. Er zijn gezamenlijke en individuele activiteiten binnen de gemeente maar ook daarbuiten. Het doel is de liefde van de Heere Jezus tonen. Hoe geven wij Hem de gelegenheid om ons persoonlijk aan te sturen in de gemeente en daarbuiten.

Gelezen werd Ef.1:15-23 en de aandacht gericht op de ‘Geest van wijsheid en openbaring’ en ‘verlichte ogen van het verstand’ . Hoe zien en ervaren we dat persoonlijk? Er kwamen weer heel wat gesprekken, met een grote verscheidenheid van gezichtspunten

• Er is wijsheid nodig om als gemeente beslissingen te nemen, en er is wijsheid nodig om ons bewust te worden wat ons in genade geschonken is. Daarvoor is geestelijke groei in bewustzijn nodig en dat vereist dagelijks omgaan met Hem en dagelijks voeden met Gods Woord, de Bijbel.

• Verlichte ogen van het verstand. Door een preek kan men opeens een tekst gaan anders gaan begrijpen. Helaas kan men waarnemen dat er ook een gezamenlijke verblinding kan optreden. Zoals bijvoorbeeld ziet bij de visie op Gods volk Israël in de ’vervangingsleer’. Dat is in tegenspraak met wat de Bijbel leert over het tijdelijk apart zetten van Israël (Rom.11)

• We kunnen elkaar versterken door verschillende inzichten als we elkaar niet bekritiseren maar in wederzijds respect met elkaar communiceren.

• Liefde is de belangrijkste basis voor de christelijke gemeenschap. Het voorbeeld van Maria volgen (Luc.10:39), samen zitten aan de voeten van Jezus, die gekomen is om te dienen (Marc.10:45, Joh.13:1-17). Liefde voor Hem is zichtbaar in de liefde tot alle heiligen.

Hoe weet ik wat het Hoofd van mij vraagt?

• Het gevaar bestaat dat we ‘Gods stem’ verwarren met onze eigen gedachten en meningen. Ons gebed is vaak gericht op onszelf en van nature kiezen we de weg van de minste weerstand.  In de Bijbel, Gods Woord, is een schatkist van wijsheid verborgen, die we biddend kunnen ervaren als we gericht zijn op het doel van God voor ons en de gemeente.

• Het gaat om de Heere Jezus, Gods Zoon  (Col.1:15-23). Hij is het Hoofd van de gemeente, Zijn lichaam. Het is goed te beseffen dat wij geneigd zijn fouten eerder te zien dan het goede. We mogen dankbaar zijn voor het getuigenis naar buiten van Waypoint, de Baptistische Boys (en girls; er komt een nieuwe naam), DeltaFM, Stichting Manna enz, en bidden voor de broeders uit de broederkring die daar actief in meewerken.

• De vraag is: houd je van de Heere Jezus. Als we beseffen wat ons vergeven is (Mat.18:21-35), willen we ook vergeten wat ons aangedaan is (Fil.3:14).

• Als we willen veranderen ten goede, dan groeit de relatie met God onze Vader. Dat vergt echtheid, eerlijkheid, zuiverheid, ook in het verborgene; een leven zonder geheimen. We moeten ons volzuigen met het onvervalste Woord van God (1Petr.2:1-2) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verslag  “Broederkring” do 19 oktobe

Thema: De Heilige Geest; Hij is het Onderpand

Gelezen werden Joh.6:63, Rom.8:11, 1Kor.15:45, Hand.2:1, Hand.1:4, Luc.24:49, Gal.3:14, Ef.1:13,14.         Kort samengevat lezen we:

De Geest is het Die levend maakt; ons sterfelijk lichaam wordt levend gemaakt door Zijn Geest; een levendmakende Geest; de uitstorting van de Geest op de eerste pinksterdag; Jezus Christus beloofde voor Zijn sterven: Ik zend de belofte van Mijn Vader op u;  Die moest verwacht worden in Jeruzalem; wij ontvangen de Geest door het geloof; en zijn verzegeld met de Heilige Geest van de belofte; de Heilige Geest is het onderpand van onze erfenis, de verlossing tot lof van Jezus Christus.

Ieder die tot geloof in de Heere Jezus komt heeft de Heilige Geest ontvangen, als onderpand, waarborg, voorschot, paspoort, garantie. Wat doet dat in ons leven, hoe ervaren we dat? Is het geloof te bewijzen? Laten we het werk van de Heilige Geest toe in ons leven? Is ons leven in overeenstemming zijn met de Bijbel? Wat zijn uitingen van de Heilige Geest?

Vragen genoeg om met elkaar van gedachten te wisselen en zo geestelijke gemeenschap te ervaren.

• Hoe gemeenschap beoefenen?  Algemeen is de klacht: er is geen aandacht voor mij, ik voel me niet welkom. Soms helpt het om de klager een spiegel voor te houden met de vraag: wat doe je zelf? De oorzaak ligt echter dieper, wat is het doel?  Echte liefde is te vinden in Christus en Hij had slechts één doel: Zijn Vader verheerlijken.

• Groepsvorming. Algemeen hoort men ook de klacht over groepsvorming. Mensen zijn totaal verschillend van elkaar;  autisten ‘voelen’ te weinig, hypersensitieven ‘voelen’ te veel,  enz. Een algemeen kenmerk na de zondeval is: egoïsme, onzekerheid, eenzaamheid. Als gevolg daarvan zoekt men steun bij een groep gelijkgestemden.

• Hoe kan eenzaamheid doorbreken? Ten eerste: een luisterend oor. Door belangstelling te tonen kan er openheid komen over wat de persoon bezig houdt. In Hand.8:30 geeft Filippus het voorbeeld, hij luistert en vraagt dan: begrijpt u ook wat u leest?

• Geestelijk gaven. Een gemeente is een plaatselijk beeld van het lichaam van Christus. Daarin is elk lid een celletje. Sommigen kunnen een speciale gave voor gastvrijheid hebben, anderen om op het voetbalveld tussen ongelovigen Jezus tonen, weer anderen kinderevangelisatie.  We mogen dankbaar zijn voor wat onze gemeente mag betekenen in ons dorp voor interkerkelijke activiteiten:

Baptistische Boys, Sonrise, Waypoint, kindervakantie-Bijbelfeest, project ‘Handen uit de mouwen’,  enz.

• Elkaar aanmoedigen werkt veel beter dan kritiek. We mogen ons richten op samenwerking in Christus en daar de Raad in steunen. Hen in gebed als ‘staf van God’ hooghouden.

• Gemeente is een vormende opleiding. Mozes en daarna Israël moesten 40 jaar in de woestijn gevormd worden om bruikbaar te zijn voor de strijd die er is tussen God en de satan. Zo kan de gemeente voor ons dienen om gevormd te worden tot bruikbaarheid voor God.

• Onderpand. Dat is een tijdelijk iets wat goed bewaard moet worden. Het kan ook gezien worden als een voorschot of aanbetaling, een waarborgsom dat ook alles voldaan zal worden. Als een garantie, zoals vroeger 2 mensen garant moesten staan bij de koop van iets groots. De Heere God belooft eeuwige heerlijkheid en geeft nu al zekerheid, liefde enz. (Gal.5:22). Door uit te zien op wat na ons aardse leven komt, verander je in een ander mens.

• Gevoel en verstand. Als men niet meer de sensatie van vlak na de doop voelt, mag men beseffen dat men een verstandelijke keuze gemaakt heeft om te geloven. Wel is het verstandig de Bijbel te lezen en zich af te vragen: wat ik doe is dat in overeenstemming met wat God wil? (Rom.8:26,27).

• Jeugd. Door de sociale media wordt onze jeugd enorm beïnvloed vanuit de wereld.  Het kan verslavend werken; groepsvorming en pesten kan nu anoniem. Het is belangrijk te beseffen dat gevoel begint in het denken aan een object dat aan gevoelens voldoet. Een belangrijk gebedspunt: het werk van Waypoint.

• Openheid. Over de eerste gemeente lezen we dat ze alles gemeenschappelijk hadden. Als we ons eenzaam voelen zitten we als het ware in een zelf gevormde gevangenis. Door onze gedachten te delen rondom Gods Woord worden we bevrijd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verslag  “Broederkring” do 19 september  

Thema:  Kracht van de gemeente 

De start van de gemeente ligt in de vervulling van de belofte van de Heere Jezus, dat Hij de Heilige Geest zou zenden (Joh.16:7). De Heilige Geest bewerkt een grote verandering in ons, gewone mensen en maakt van de gemeente een werkplaats waarin karakters veranderen. Dat is te zien aan de uitwerking: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (Gal.5:22). Elk lid krijgt een gave om de gemeente te dienen (Rom.12:6), dat is een specifieke genadegave (1Kor.7:7). Al die vele genadegaven ontspringen uit één Geest (1Kor.12:1 t/m 11) en ieder hoort  met zijn gave de anderen te dienen (1Petr.4:10).

De vraag is: In hoeverre zijn deze gaven van de Geest merkbaar in onze gemeente? Het hoeven niet tekenen en wonderen uit de eerste gemeente te zijn. Het gaat om het doel: de Naam van de Heere Jezus verheerlijken. Hoe kunnen wij persoonlijk daarin meehelpen? De inleiding gaf weer volop gelegenheid tot gesprekken en zo gemeenschap beoefenen.

• De kracht van de gemeente ligt in het verbonden zijn met het Hoofd. (Efeze 4). Belangrijk is de gemeentelijke bidstond.  Angst voor het onbekende kan verlammend werken.

• Verbonden zijn met het Hoofd van de gemeente vereist: in openheid en reinheid leven, ook in het verborgene en vergevingsgezindheid (Luc.6:27). De relatie met broeders/zusters wordt verstoord door: conflicten, niet bereidzijn om te vergeven, zonde.

• Vorming van ons  karakter naar het beeld van Jezus kost tijd, strijd en moeite. Het duurde 40 jaar om het karakter van Mozes te veranderen. Het kan zijn dat we vrij moeten komen van occulte machten, verslavingen, enz. We mogen elkaar steunen en begrip hebben voor de grote verschillen tussen mensen wat betreft hun achtergrond en beleving en proberen ‘een sleutel’ te vinden om ingang te vinden bij ‘moeilijke mensen’. Conflicten kunnen ontstaan door het totaal verschil in interpretatie, afhankelijk van het ‘type’ mens: autist, ADHD, hypergevoelig enz.

• Waarom komen veel gemeenteleden niet meer in de samenkomst? In principe is de oorzaak, dat men het contact met het Hoofd verloren heeft, niet meer Gods Woord leest en op eigen gevoel afgaat. Juiste terechtwijzing is te zien in het voorbeeld van Jezus (Joh.8).

• Gods norm is Jezus Christus. Wij zijn geneigd de Bijbel selectief te lezen; alleen die teksten die ons passen. In onderlinge gemeenschap met de Heilige Geest kunnen we samen  trachten Gods wil te verstaan. Als gemeente kunnen we gezamenlijk Jezus Christus tonen.

• Verschraling van het geloofsleven. Oorzaken die genoemd werden: - de wereld trekt en beïnvloed,

 - de ongelovige meerderheid bepaalt de normen/waarden, - geestelijke duisternis/verblinding,

- conflicten/communicatiestoornissen, - verkeerde interpretatie van het gedrag van een ander (bijvoorbeeld in gedachten voorbijlopen interpreteren als ‘wil mij niet zien’).

Als je meent als enige gelijk te hebben – dan wordt je eenzaam.

• Vergeving bevrijd. Wel of niet vergeven gaat heel diep en heeft grote gevolgen; genoemd werd het oordeel over de onbarmhartige knecht (Mat.18:35). We kunnen vergeven als we ons inleven in het  Jezus aan het kruis. Bevrijdend werkt ook als we het oordeel overgeven aan de hemelse Rechter (Rom.12:19) en gaan beseffen dat de onrechtpleger een vreselijk oordeel te wachten staat. Wie is de als Trooster gezonden Heilige Geest?  (Joh.14:16-24)

We kunnen Hem kennen aan de gevolgen. Joh.6:36, Rom.8:10,11, 1Kor.15:45.

Hij is de Levende Kracht. Hand.2:1, 33,39, Luc.24:49, Hand.1:4, Gal.3:13,14, Ef.1:13.

Als mijn “ik” Die Geest de ruimte geeft gaan er iets bijzonders gebeuren: de kracht van de genade (2Petr.1:3-7); vruchtdragen door alle problemen heen (Joh.15:5).

We merken dat aan de vrede in ons hart, en een ander kan door ons getuigenis bemoedigd worden

• Opgemerkt werd dat de bidstond het belangrijkst is voor de gemeente.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verslag  “Broederkring” do 16 mei 2017                                                   

 

Opening:  Opw 488, gebed, Opw 65.

 

Thema:       de brief aan de Galaten                         

Het tweede hoofdstuk van de brief aan de Galaten werd door een paar broeders gelezen, het gedeelte handelt over de erkenning van Paulus in Jeruzalem en Jezus voor de wet gestorven. De voorzitter gaf daarna ruimte om de gedachten over dit gedeelte weer te geven, hetgeen een veelheid van gesprekspunten op en persoonlijke ervaringen opleverde. Een korte samenvatting:

• Was er een tweedeling onder de apostelen, waardoor de “heidenen” zich ook aan de “Joodse” wetten moesten gaan houden? Paulus pleitte ervoor dat zij vrij zouden zijn van deze Joodse wetten over reiniging en andere levens richtlijnen. De 10 geboden zijn een basis  en slechts richtlijnen waar eenieder zich aan dient te houden.

• Paulus is in deze brief boos op de Galaten omdat zij luisterden naar valse broeders die het evangelie verdraaiden en beweerden dat aan “de wet” vastgehouden moest worden, terwijl zij juist de vrijheid van de genade van Christus konden genieten en niet volgens de Joodse wetgeving behoefden te leven.

• Toch moesten de bekeerde heidenen zich ook houden aan bepaalde regels, (Hand 21:25)  Namelijk: afgodenoffers, bloed, het verstikte en ontucht.

• Paulus zegt in vers 20: “Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij;”

• De Galaten wilden Jezus niet verloochenen, maar waren bezig Jezus op het 2e plan te zetten en door deze brief werden zij daarvoor gewaarschuwd. Uit de wereld denkt men dat je als christen van alles “moet”, maar juist daardoor raak je Jezus kwijt.

• Een langdurige discussie ontstond over dit “moeten” waarin bekentenissen voorkwamen van verschillende broeders.

• Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie: dat bekering belangrijk is en naarmate de tijd vordert, wordt je steeds meer bewust van het verlangen dat je “ja” moet zeggen op wat God van je vraagt.

• Paulus was een man vol vuur en gedrevenheid. In eerste instantie tegen de volgelingen van Jezus, maar toen hij Jezus had leren kennen en zijn hart vol was van Jezus, getuigde hij vol vuur en enthousiasme van zijn Heer en Heiland.

• Jaloers zijn is geen fijne eigenschap, maar als christen mag je dat best zijn op de manier waarop Paulus opkwam voor Jezus, daarvoor was hem niets teveel.

• Onze verantwoordelijkheid is: getuige zijn.

 

Sluiting:  Dit was de laatste samenkomst  van dit seizoen. Voorstel om in het nieuwe seizoen eens een psalm te bespreken. Er is gekozen voor Psalm 91.

Zingen Opw 27, waarna enkele broeders voorgingen in een kringgebed gevolgd door Opw.427

Volgende bijeenkomst: D.V. donderdag  21 september 2017

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verslag  “Broederkring” do 20 april 2017

 Thema:       de brief aan de Galaten                         

Het eerste hoofdstuk van de brief aan de Galaten werd door een paar broeders gelezen, waarna ieder de gelegenheid kreeg zijn gedachten over het gedeelte weer te geven. Dat leverde een veelheid van gesprekspunten op en getuigenissen van persoonlijke ervaringen. Een korte samenvatting:

• Evenals de tegenwoordige boze wereld, was de wereld destijds ook het domein van satan en de machten der duisternis. Er was tempelprostitutie, kinderen werden geofferd aan de moloch. (2Kon.23:10). Er is wat dat betreft niets nieuws onder de zon (Pred.1:9,10). Wel kan men constateren dat er een enorme schaalvergroting is. De vroegere dorpspraat is er nu op wereldschaal.

• We leven in de tijd waar de Heere Jezus voor waarschuwde (Mat.24:37,38), de tijd van Noach (Gen.6:1-10) waarin de aarde vol van geweldenarij was en slechts Noach rechtvaardig was. Dat is een aansporing voor ons om meer geheiligd te gaan leven (Openb.22:11)

• Tegenwoordig speelt satan openkaart. De mensen geloven niet meer in de onzichtbare wereld. Na de dood blijft er niets over, kinderen wordt verteld dat de overledene een ster aan de hemel wordt. Het lijkt er op dat het ‘uur van de duisternis’ onafwendbaar is, dat het ‘moet geschieden’(Mat.26:54).

• De mensen hebben geen fundament van Waarheid meer. Door de onbegrensde mogelijkheden voor de mens om eigen mening te verspreiden wordt nu de waarheid gerelativeerd tot de groep waarin men zich bevindt. Doordat de christenen niet meer Gods Woord, de Bijbel lezen en dat uitleven, ziet men niet het verschil tussen de Islam en het Christendom

• Paulus waarschuwt de Galaten die de vrijheid van de genade van Christus willen vervangen door een leven volgens de joodse wetgeving. Ook nu verlaten velen de kerken vanwege de ervaring van het ‘wettische’, het gevoel dat men zijn best moet doen, in plaats van te leven uit de genade ons geschonken door het offer van Jezus. Men heeft niet de relatie met Jezus Christus leren kennen.

 • Geloofsdaden zijn een gevolg van leven uit de genade duur gekocht te zijn. Hoe meer we beseffen wat de Heere Jezus voor ons betaald heeft op Golgotha, om ons met zijn bloed vrij te kopen van de geestelijke machten in de wereld, hoe meer we worden als Hij. Dat is een groeiproces.

• Belangrijk voor de geestelijke groei is datgene waar we ons dagelijks mee voeden. De kennis van de Bijbel alleen voor discussie gebruiken is geen ontmoeting met onze hemelse Vader en bewerkt geen liefde in ons. De duivel kent de Bijbel ook en kan zich voordoen als een engel des lichts. Er is veel misleiding: occulte therapieën, spottende TV-programma’s, verwijt voor wereldvreemdheid, moderne communicatiemiddelen, moderne leefwijze enz.

Via het geloof in de evolutietheorie wordt het geloof van de jeugd in de Bijbel ondermijnd.

Waarschuwing: Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis (Hosea 4:6).

• Hoe kunnen we onze kinderen, jongeren, collega’s tot steun zijn? Een voorbeeld zijn (als geheiligde leven), in gesprek blijven, liefdevol benaderen.

• We mogen beseffen dat tegenstand tegen het christendom tegenstand tegen Christus en God de Vader is. Onze verantwoordelijkheid is: getuige zijn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verslag  “Broederkring” do 16 maart 

Thema: Exodus van het volk van God, de Israëlieten

Het doel: bewijs tonen van de grote daden van God en de betrouwbaarheid van de Bijbel. Wij lijken wel eens op de discipel Thomas (Joh.20:29), die eerst bewijs wilde zien voordat hij wilde geloven. De Heere Jezus zegt dan: zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven.  De grootheid van de Heere God kunnen we ook zien in de geschiedenis van Israël, het volk van God. Jozef werd vooruit gestuurd naar Egypte om het gezin van Jakob te redden van de hongersnood. En 400 jaar later kreeg Mozes, opgeleid aan het hof van Farao, de opdracht het hele volk Israël uit de slavernij naar de vrijheid te leiden. Uit het handelen van de Heere God met Zijn volk kunnen wij geestelijke lessen leren: ook in uitzichtloze situatie kan de Heere ons redden (Ex.14:15-17). In de traditionele visie wordt  het volk Israël door het ondiepe water van de ‘riet’zee geleid. Dat doet afbreuk aan het Bijbelse verslag van ‘water dat rechts en links als een muur staat’(Ex.14:29). Ook  de locatie ‘Midian’ waar Mozes vluchtte (Ex.2:11) en de berg Horeb die gespleten werd (Ex.17:6) in de gangbare kaarten lijkt minder waarschijnlijk. Dat heeft Ron Wyatt (1933-1999), een gelovige amateur archeoloog, aangezet tot  onderzoek en dat leverde interessante vondsten op: afzettingen van koralen in de vorm van wagenwiel, restant van een gouden wiel en een verhoogde bodem in de Golf van Akaba. En in Saoedi Arabië: een geblakerde rots, resten van een altaar, een  gespleten rots, een menora-inscriptie, 12 bronnen, enz. Op twee tegenover elkaar liggende plaatsen aan de golf van Akaba  staan/stonden zuilen. Op grond daarvan kan men een alternatieve route voor het volk Israël opstellen, die in overeenstemming is met de Bijbel. Deze bewijzen zijn niet nodig voor ons die geloven in het offer van Jezus Christus. Wij kunnen ook Jer.16:14-16 in vervulling zien gaan: Joden uit heel de wereld trekken naar Israël, geholpen door christenen (als vissers) opgejaagd door antisemieten. Er was weer een open gedachten uitwisseling en er kwamen interessante aspecten, zoals o.a.:

• reden  niet geloven in schepping is: men wil geen verantwoording afleggen aan de Schepper;

• geloven is een keuze: - geloven in de Bijbel of - geloven wat de wetenschappers zeggen;

• in Psalm 2:1-6 staat de verklaring van de verwarring in de wereld en de haat tegen Joden (de staat Israël) en christenen: het is gericht tegen de HEERE en     Zijn Gezalfde;

• mensen zonder relatie met Christus zijn verblind door satan, de vader der leugen (Joh.8:44);

• kinderen en jeugd staan onder druk in de wereld die gericht is op het eigen ik presenteren;

Tenslotte werd gelezen Exodus 15:1-18 en besloten met: de HEERE zal regeren!