Overdenking September.

Wie is een God als U .....?.’​

Met drie uitspraken van drie ‘Godsmannen’ uit de Bijbel wil ik in deze laatste bijdrage hier in Vroomshoop deze rubriek afsluiten. De profeet Micha is vol verwondering en dankbaarheid wanneer hij denkt aan de liefde, de genade en de ontferming van de Here God. Hij roept het uit en zegt: ‘Wie is een God als U, .....’. Micha zegt dit niet, omdat hij ervan uitgaat, dat er nog andere goden zijn naast de Here God, maar het is een uitroep van verwondering. Onze God, de Levende God, de God van Israël vergeeft de zonden die wij gedaan hebben en doen. Deze vergeving is volkomen, dat betekent dat als Hij vergeeft, dan denkt Hij er ook niet meer aan. In Micha’s dagen werden in de Tempel de zonden bedekt door het bloed van offerdieren. Eeuwenlang is dat zo geweest voor allen die hun vertrouwen op de Here gesteld hebben.


Toen de Here Jezus kwam, verkondigde Johannes de Doper, dat Hij het Lam van God is, dat de zonde van de wereld wegneemt! Ook Micha spreekt al over het wegdoen van de zonden en gebruikt daarbij het woord ‘voorbijgaan’. De Here God gaat voorbij aan de overtredingen. In Ps. 103:10 spreekt David hier ook over en zegt dan, dat Hij ons niet doet naar onze zonden. Het is Gods goedheid, liefde en genade op grond waarvan Hij ons geeft wat we niet verdiend hebben: Zijn genade en ontferming. Micha zegt, dat Hij niet voor eeuwig aan Zijn toorn vasthoudt. Ook in Ps. 103:9 zegt David dit: Hij zal niet voor eeuwig toornen. Deze genade is de gelovige ten deel gevallen in de tijd van het oude Israël, voordat op Golgotha het kruis werd opgericht. Ook aan ons is deze genade geschonken, door het geloof in de Here Jezus Christus. Micha brengt op een heel bijzondere wijze onder woorden wat de Here God met onze zonden gedaan heeft.  Niet dat Hij dit letterlijk zo gedaan heeft, maar het is alsof Hij het zo heeft gedaan: al onze zonden heeft Hij geworpen in de diepten der zee. Denk daarbij maar aan het diepste punt in de oceaan: daar waar geen mens ooit nog bij kan komen. Daar zijn onze zonden geworpen. De werkelijkheid is nog veel heerlijker: Want als de zonden op de bodem van de zee zouden liggen, dan waren ze er nog wel. Op Golgotha heeft de Here Jezus onze zonden weggedaan. Daar stierf Hij om ons met de Vader te verzoenen. Wanneer we daarbij stilstaan en erover nadenken, dan vervult dankbaarheid ons hart en maken we iets mee van de verwondering en blijdschap van Micha: “Wie is een God als U.....? Deze boodschap heeft in de afgelopen jaren mogen klinken in onze gemeente en door Gods genade hebben wij daar een bijdrage aan mogen leveren. In de afgelopen maanden heb ik enkele keren mogen spreken over het boek en over de persoon van Nehemia. Hij leefde na de tijd van Micha. Ook hij heeft bemoedigende woorden gesproken tot het volk. Aangezien het volk Israël naar de door God gezonden profeten niet luisterde, kwamen de twaalf stammen in de ballingschap terecht. Toch mocht Micha ook nog profeteren over een komend Vrederijk. Na de ballingschap trad Nehemia op. In geestelijk opzicht was er niet zo veel ten goede veranderd. Nehemia bemoedigde de inwoners van Jeruzalem met deze woorden: ‘De God van de hemel, Hij zal ons doen slagen en wij, Zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen.’ (Neh. 2:20) Hoe de omstandigheden in ons leven ook zijn, deze woorden zijn voor ons allen van groot belang. Voor u en voor ons is dus ook de opdracht hieraan verbonden om ‘op te staan en te gaan bouwen’. Het is voor de broeders van de raad onmogelijk om alleen het werk ter hand te nemen: iedereen - jong en oud - zal zijn of haar bijdrage moeten leveren om als gemeente in de komende vacante periode verder te gaan, maar ook in de tijd daarna! Toen de muren van Jeruzalem in de tijd van Nehemia herbouwd werden, had iedereen daarin een taak, die paste bij wat hij aankon. Drie grote Godsmannen in de Bijbel: het zijn er zomaar drie, het hadden er ook tien kunnen zijn en tevens drie of tien heel andere mannen of vrouwen! De derde naam die ik wil noemen is Petrus. Veel heeft hij gezegd, veel heeft hij gedaan, en veel heeft hij ook geschreven, hoewel hij minder geschreven heeft dan bijvoorbeeld Paulus. Het gaat mij nu om één uitspraak van Petrus, die aansluit bij de woorden van Micha en tevens de uitspraken van Micha en Nehemia als het ware met elkaar verbindt. Laten we in de tijd die voor ons ligt - u hier in Twenterand en wij in Zeeland - ons vasthouden aan de woorden van Petrus, zoals we die vinden
in Joh. 6:68 en 69, waar staat: ‘..... Here, naar wie zullen wij heengaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat U de
Christus bent, de Zoon van de levende God.


Fam. J. van der Zeeuw

Contact baptisten gemeente 
Voor vragen en/of opmerkingen over de baptisten gemeente, kunt u een email sturen naar: Ds. J. van der Zeeuw,             
Klik hier om contact op te nemen.
Contact Website 
Voor vragen en/of opmerkingen over de website, kunt u een email sturen naar:
Bertel Fidom
  Klik hier om contact op te nemen.
 Klik hier om een CD van de  dienst te bestellen.

 Contact Kerkradio:  

Voor vragen en/of opmerkingen over de kerkradio, maar ook voor een nieuwe aansluiting of storing kunt u een email sturen naar:Dennis Janse.

 Klik hier om contact op te nemen.

Deze website is gemaakt met KwikCMS, een product van SCHERP Ontwikkeling B.V.